Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het afmaaksysteem verdient uit oeconomisch oogpunt dus in de eerste plaats aanbeveling en het is ook voor de veehouders zeiven het gemakkelijkste en voordeeligste stelsel. Bij oordeelkundige toepassing zijn de serumbereiding en serumtoepassing overbodig en de met zoovele bezwaren gepaard gaande isolatie, het maken van kringen, het sluiten van veemarkten en tal van andere voor den landbouw zoo vexatoire en nadeelige maatregelen, zullen in veel geringere mate en dan voor veel korteren tijd in werking gesteld moeten worden. De Staatscommissie acht derhalve het afmaaksysteem, mits het in den hierboven beschreven omvang wordt toegepast en daarbij door isolatie en doeltreffende nevenmaatregelen ondersteund wordt, de bestrijdingsmethode bij uitnemendheid, die, ingeval althans de verschillende hieronder nader te bespreken eischen zoowel bij de afmaking zelve als bij de isolatie en de noodzakelijke nevenmaatregelen stipt worden inacht genomen, de verwachting rechtvaardigt, dat de ziekte snel en afdoende en met niet overmatige kosten zal worden bedwongen.

Internationale toepassing van hetzelfde bestrijdingssysteem — al moge dit in beginsel gewenscht zijn — acht de Staatscommissie voorts niet een voorwaarde voor de in toepassingbrenging hier te lande van dat systeem.

Eene minderheid der Staatscommissie, bestaande uit de heeren L. F. Duymaer van Twist, Mr. A. G. A. Ridder van Rappard en E. Wesbonk, is van oordeel, dat afmaken niet behoort plaats te hebben, misschien met uitzondering van de allereerste gevallen. Op den voorgrond moet staan zooveel mogelijk dieren te sparen.

Deze minderheid heeft zich bij haar oordeel laten leiden door deze overwegingen :

i°. het afmaken van het vee is niet gebleken een deugdelijk bestrijdingsmiddel te zijn;

2°. het afmaken van het vee is bij eenige uitbreiding der ziekte niet praktisch uitvoerbaar zonder de smetstof over te brengen;

3°. het afmaken van het vee brengt aan den veestapel groote schade toe;

4°. het afmaken van het vee is voor het Rijk zeer kostbaar;

5°. het afmaken van het vee kan niet tot resultaten leiden, zoolang niet eene internationale regeling tot bestrijding van het mond- en klauwzeer haar beslag heeft gekregen.

Deze minderheid is van oordeel, dat de bestrijding der ziekte moet gezocht worden in isolatie, waarbij de maatregelen, genoemd onder § 7 van Hoofdstuk II (blz. 32) uitstekende diensten kunnen verrichten.

De meerderheid der Staatscommissie kan zich blijkens het bovenstaande bij deze meening van eene minderheid niet aansluiten.

Sluiten