Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

De in dc laatste jaren aangeprezen middelen ter voorkoming en genezing der ziekte»

Ten einde de in het slot van de opdracht der Staatscommisse gestelde vraag: „welke waarde is te hechten aan verschillende in de laatste jaren aangeprezen middelen ter voorkoming en genezing der ziekte" te kunnen beantwoorden, is door de Staatscommissie eene Subcommissie uit haar midden aangewezen, met opdracht bedoelde middelen zoo mogelijk aan een onderzoek te onderwerpen.

Deze Subcommissie heeft van hare omvangrijke werkzaamheden een lijvig rapport uitgebracht, hetwelk als bijlage V aan het rapport der Staatscommissie is toegevoegd.

Uit dat rapport, waarnaar overigens moge worden verwezen, blijkt, dat belanghebbenden ruimschoots in de gelegenheid zijn gesteld een of meer door hen aangeprezen middelen aan het oordeel der Staatscommissie te onderwerpen en daarvan ook door velen gebruik is gemaakt.

De Subcommissie komt aan het slot van haar rapport tot enkele conclusies, die met het oog op het groote belang hetwelk de Staatscommissie aan kennisneming daarvan hecht, te dezer plaatse herhaald mogen worden:

„Wanneer wij nu het geheel overzien, dan komt men tot de conclusie, dat „het onderzoek geen enkel middel van waarde voor het voorkomen of genezen van „mond- en klauwzeer heeft opgeleverd. Het antwoord op de vraag van den Minister „moet dus luiden, dat aan de verschillende in de laatste jaren aangeprezen mid„delen ter voorkoming en genezing van mond- en klauwzeer, voor zoover deze ter „kennis van de Commissie gebracht zijn en waarvan zij de werking heeft kunnen „nagaan geen waarde is te hechten.

„De vraag of het onderzoek eenig nut heeft gehad kan dus met betrekking tot „het aan het licht komen van nieuwe middelen, die de gevreesde ziekte zouden „kunnen bestrijden, volmondig met „neen" beantwoord worden.

„Met betrekking tot het onthullen van de geheimen der kwakzalverij, het „ontmaskeren van personen, die uit winstbejag nietswaardige middelen in den „handel brengen, is ook weinig bereikt. De kwakzalverij is door het werk van de

Sluiten