Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de invloed is geconstateerd van het gemakkelijk verlaten van den dienst, zal men weten in hoeverre men verder kan gaan in de vermindering van de gevallen, waarin de poenale sanctie toepasselijk zal zijn.

Op die wijze zal een geleidelijke overgang worden gevormd, waardoor aan de cultures zonder te groote schokken de steun der straf- en dwangbepalingen ontvalt. Wij kunnen ons de gevolgen van geheel vrijen arbeid, zonder voorbereiding gebracht, niet anders dan uiterst nadeelig denken. Een plotselinge afschaffing van alle bindende bepalingen—en wij noemen die afschaffing plotseling, ook al heeft zij na vier jaren plaats — roept een geheel nieuwen toestand in het leven, die ongetwijfeld lange tijden van desorganisatie en verwarring mede zal brengen.

Op de door ons aangegeven wijze worden inderdaad partieele maatregelen gegeven, en wel zulke, wier gevolgen men tenminste eenigszins kan overzien; men kan, na die te hebben leeren kennen, rekening houdende met de kwade gevolgen, verdere maatregelen nemen om, zonder te groote moeilijkheden in het leven te roepen, het einddoel te bereiken.

Moge de Indische Regeering tot een langzamen overgang kunnen besluiten! De Directeur van ]ustitie is, zoo schrijft hij, overtuigd, dat het om politieke redenen niet mogelijk zal zijn de afschaffing der poenale sanctie langer uit te stellen (dan 1925). Wij hopen, dat er een politiek zal zijn, die voorkomt, dat alles wat in den loop van jaren is opgebouwd, het bloeiende gewest, de sedentaire bevolking, de orde op de ondernemingen, de vlijtige arbeidsprestatie, met één slag wordt prijsgegeven, een politiek, die met bedachtzaamheid en wijs beleid aan nieuwe eischen wil voldoen en geheel nieuwe toestanden wil scheppen, en die doelbewust nieuwe banen betreedt. Wij hopen dat dit de politiek zal zijn der Indische Regeering en dat die het winnen zal van de politiek, waar de Directeur van Justitie op doelt.

Sluiten