Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzeggingstermijn van 4 maanden.

Dvergeplant als daar zijn de weinige stabiliteit, het groote verloop der koeliebevolking, de slechte gezondheidstoestanden enz,

Het verloop van het werkvolk op de ondernemingen aan de Overwal is zeer zeker sen gevolg van de mogelijkheid om ten allen tijde met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand de onderneming te verlaten. Daarom stellen wij ook voor, zooals uit het vervolg zal blijken, om te beginnen een opzeggingstermijn van vier maanden, lntusschen zou men een onderzoek moeten instellen naar de toestanden in de Straits, waaruit zou kunnen blijken, dat dit verloop van werkvolk in de hand wordt gewerkt door factoren, die ter Oostkust van Sumatra niet of slechts in geringe mate bestaan.

Misschien bestaat er in het algemeen een verschil tusschen Javanen en Tamils, in zooverre, dat de eerste meer sedentair zijn dan de laatste.

In ieder geval speelt het systeem volgens welke Kanghanis hun familieleden of vrienden in Britsch-Indië werven, met deze lieden op de onderneming werken en zich gemakkelijk laten vinden weer met die club naar een andere onderneming te trekken, daarbij een groote rol.

Ook zou de weinige solidariteit, die ginds tusschen de planters schijnt te bestaan, waardoor zij zich niet ontzien elkanders koelies weg te halen een grooten invloed kunnen hebben, waartegen dan als maatregelen zouden kunnen dienen afspraken van de planters onderling of strafbepalingen tegen het ronselen, in te stellen door de Regeering.

Dit verloop van het werkvolk wordt zeker ook in de hand gewerkt, doordat in de Straits slechts mondelinge afspraken kunnen worden gemaakt, waardoor de werkman zich losser zal voelen en minder gebonden aan den werkgever, terwijl wij juist, zooals uit het hiernevensgaande ontwerp ordonnatie blijkt.de lange contracten behouden.

Wij hebben een en ander nog eens uitvoerig uiteengezet om duidelijk te laten uitkomen, dat het niet de Straitregeling noch de Straits toestanden zijn, die wij hier wenschen. Wij hebben de Straits slechts als voorbeeld genoemd van een naburige kolonie, waar de poenale sanctie nog steeds bestaat en vermoedelijk nog lange jaren zal bestaan, waar echter de indentured labour is afgeschaft.

Waar men nu ook in de Straits van den contract arbeid, met behoud van de p.s. gekomen is tot overeenkomsten met een korten opzeggingstermijn, daar gelooven wij dat wij gerust dat voorbeeld kunnen volgen zonder dat iemand ons zal kunnen verwijten, dat wij blind zijn voor de teekenen des tijds, vooral waar het onze bedoeling is, dat ook die periode slechts zal zijn een overgangsperiode, om op den duur, zoo spoedig als dit mogelijk is, te komen tot geheele vrijen arbeid.

Vooral ook omdat wij meenen, dat op deze wijze alleen een geleidelijke overgang kan worden verkregen.

Ons voorstel luidt nu in de eerste plaats om te bepalen, dat de werkman met inachtneming van een termijn van 4 maanden de overeenkomst door opzegging kan doen beëindigen mits hij bij immigratie-contracten vooraf een evenredig deel van de engagementskosten aan den werkgever vergoedt en bij reëngagementscontracten zijn schuld afbetaalt. Wij zijn ons daarbij ten volle er van bewust een belangrijke stap te doen in de richting van den vrijen arbeid, waarbij wij nog verder gaan dan de Directeur van Justitie gaan wil.

Een groote sprong is hiermede gemaakt, daar dan feitelijk de duur van de contracten tot 4 maanden is verkort. Wat de invloed van deze bepaling zal zijn, is thans nog niet met zekerheid te zeggen. Eerst wanneer zij eenigen tijd heeft gewerkt en aan de praktijk is getoetst zal dit zijn vast te stellen, zeker is het echter, dat deze bepaling er toe zal leiden om van de poenale sanctie zoo weinig mogelijk gebruik te maken, omdat de werkgever weet dat hij dan groote kans loopt dat de werkman, die ter bestraffing wordt opgezonden, van de gelegenheid tot opzegging zal gebruik maken.

Sluiten