Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich verwijderen uit de in de ordonnantie van 6 September 1910 (Staatsblad N°. 469) bedoelde ziekeninrichtingen, waarin zij zijn opgenomen, kunnen op verzoek van dien geneesheer door de politie of namens deze door het personeel van den werkgever voor rekening van dezen naar voormelde ziekeninrichting worden teruggevoerd.

Artikel 32.

Bij de arbeidsovereenkomst zijn partijen bevoegd alle geschillen van burgerrechtelijken aard te onderwerpen:

a. in eerste instantie aan den ter plaatse, waar de arbeider verblijft, bevoegden ambtenaar der arbeidsinspectie;

b. in hooger beroep en in hoogste instantie aan een Raad van Arbitrage te Medan, samengesteld als volgt:

de Gouverneur der O. K. S. voorzitter, de Chef der Arbeidsinspectie te Medan,

een vertegenwoordiger der werkgevers, aan te wijzen door de planters-vereenigingen, een lid, behoorende tot den landaard van den arbeider, aan te wijzen door den

Gouverneur, een rechtsgeleerd lid, tevens belast met de redactie der beslissingen, aan te

wijzen door de vier andere leden van den Raad.

Artikel 33.

1. Voor de procedure in eerste instantie zijn geen vormen vereischt, behoudens deze dat beide partijen moeten zijn gehoord, de uitspraak, indien de partijen den wensch te kennen geven daarvan in hooger beroep te gaan, op schrift gesteld moet worden, en desverlangd aan partijen afschriften daarvan worden afgegeven.

2. Het hooger beroep wordt aanhangig gemaakt bij ongezegeld request, houdende een korte vermelding van de grieven tegen de uitspraak in eerste instantie, vergezeld van een afschrift daarvan. Indien de arbeider, die in hooger beroep komt, niet schrijven kan, is de eerste rechter verplicht ten spoedigste afschrift van zijn beslissing aan den Raad van Arbeid te doen toekomen met aanteekening van het ingestelde hooger beroep.

3. In hooger beroep kunnen de partijen zelf verschijnen, dan wel zich doen vertegenwoordigen.

4. Partijen kunnen zich tot toelichting bedienen van schriftelijke memories.

Artikel 34.

De beslissing van den Raad van Arbeid wordt op schrift gesteld, en kunnen de partijen daarvan kosteloos afschrift bekomen.

Sluiten