Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„verpletten u!" Daar tegenover legt de dood zijn koude hand op 's menschen hart en hij grijnst: „Ik spreek het laatste woord, — „verga en sterf", l— Daar tegenover nadert eindelijk de zonde en wat zij immer zegde, zegt zij nog heden en zegt het altijd weer: „Dien gij uw God noemt, den Heilige, dien „zult gij niet bereiken; ik, de zonde, ik zal „u eeuwig van Hem scheiden 1"

Maar, nu ziet, al deze geweldige machten hebben gezwegen voor den Godmensch, onzen Verlosser, met zijne bovennatuurlijke kracht.

Tegenover den storm stond Hij, en op Zijn woord zweeg de storm: opdat de mensch zou weten, dat boven het causaal verband der dingen Hij staat, die dat causaal verband in het leven riep. — Tegenover de lijdensmachten der menschheid stond de Christus, en de duivelen dreef hij uit en de blinden deed hij zien en de dooven deed hij hooren, en smarten, -ziekte, leed en nood verjoeg zijn bevel; opdat de mensch ervaren zou, dat over zijn wel en wee Gods wil regeert. — Tegenover het graf en de lijkwade der dooden stond onze Verlosser, en hij riep de dooden in het leven terug, om den mensch te bewijzen, dat niet de dood het laatste

Sluiten