Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duivelenbeweeg, het valsche slangewarrelen, het schrijnende wreede... Mijn helden, o mijn arme helden!

En in de vage diepten, vèr van van het strijdgewoel, daar zingt een zacht-klagende zang; het droeve treurzingen weent klagelijk op.

Donkere priesters liggen devoot geknield, en de vrome oogen smeeken, de lippen prevelen stil-aandachtig gebed.

Dan zwelt de droeve boetezang, voller en breeder, even tot een laagorgelend psalmen, — even.

Maar 't klaagzingen doffer weer voort; de stille litanie zacht-droomend om der priesters smeekgebed.

De droefenis is vreemd gelaten.

Ik zie de lippen prevelen en ik hoor het zingen als een droeven doodenzang, maar die treurnis is vér van het leven, hoog boven het smarte-

Sluiten