Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETSONTWERP II.

(Alleen de artikelen van wetsontwerp I, welke wijziging ondergaan of door andere zijn vervangen, zijn hieronder afgedrukt.)

Artt. 1—30 conform wetsontwerp I.

Vgl. wetsontwerp I, ar- Artikel 31.

tikel 53.

Lid 1—3 conform wetsontwerp I.

Lid 4. De Pensioenraad kan voorts verklaren, dat hij, die alleen daarom niet als ambtenaar in den zin dezer wet werd aangemerkt,, omdat hij werd benoemd door een ander dan het bevoegde gezag, niettemin krachtens deze wet aanspraak zal hebben op pensioen, wanneer de aanstelling plaats had na het in werking treden van deze wet en hetzij uit een stuk uit den tijd der dienstvervulling, hetzij uit eene latere verklaring van het tot benoemen bevoegde gezag blijkt, dat de bedoeling was, den betrokkene als ambtenaar in den zin dezer wet te doen werkzaam zijn.

Artt. 32—42 conform wetsontwerp I.

Artikel 43.

Lid 1 en 2 conform wetsontwerp I.

Lid 3. Echter bestaat geen recht op een pensioen bedoeld in het eerste lid onder c en e of in het tweede lid, wanneer de ambtenaar niet een diensttijd van ten minste 7 jaar kan doen medetellen.

Artt. 44—48 conform wetsontwerp I.

Artikel 49.

Aanhef en a) conform wetsontwerp I.

b.) de consulaire ambtenaren, die,/ als zoodanig, 35 dienstjaren hebben volbracht.

De hierna volgende bepalingen vervangen de artikelen 50—61, 63, 64 en 66 van Wetsontwerp I.

HOOFDSTUK II. Van de berekening van het pensioen. Artikel 50.

1. Bij de berekening van het pensioen van een ambtenaar worden met pensioen vergolden diensten, na het bereiken van den achttienjarigen leeftijd vervuld:

a. behoudens het bepaalde bij de artikelen 121—126 na het tijdstip van in werking treden dezer wet, als ambtenaar in den zin dier wet.

b. vóór en na het tijdstip van inwerking treden dezer wet, in zijdelingschen dienst van den Staat, eene provincie, eene gemeente of een waterschap, veenschap of veenpolder, of in onbezoldigde betrekkingen een en ander als bedoeld in art. 40, mits voldaan zij aan de voorwaarden bij evengenoemd artikel en bij de artikelen 41 en 42 gesteld.

i

Sluiten