Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreker wijst er in de vijfde plaats op, dat vele rijksveldwachters vóór hunne tegenwoordig© betrekking die van jachtopziener en onbezoldigd rijksveldwachter vervuld hebben, zoodat zij eerst op hoogeren leeftijd hun-rijksfunctie gaan bekleeden en op 55-jarigen leeftijd zoodoende weinig dienstjaren kunnen aanwijzen. D© vereeniging zou gaarne zien, dat die onbezoldigde jaren op de een© of andere wijze bij de berekening van de pensioenen in aanmerking zouden kunnen worden gebracht, omdat gedurende dien tijd door de belanghebbenden toch de Rijks jachtwet moest wórden gehandhaafd.

Ten slotte wil spreker- er alsnog op wijzen, dat de bepaling, dat o. a. de rijksveldwachters op 55-jarigen leeftijd recht opp ensioen kunnen doen gelden, van weinig practisch belang is, omdat zelfs diegene, die op 16-jarigen leeftijd in militairen dienst getreden is, onmogelijk volgens de bestaande bepalingen op 55-jarigen leeftijd maximum pensioen kan verwerven.

Het Bestuur der Vereeniging heeft nader verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten