Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De keer van Ling gelooft wel, dat ket bestaande fonds groot genoeg zal blij ken om de inkoopsommen te betalen, er zijn ook reeds enkele gepensionneerde leeraren. Spreker verklaart voorts de werking van dat pensioenfonds.

Op eene vraag van den beer van Taack Tra Kranen, ■waaruit de tractementen der leeraren worden betaald, antwoordt de beer van Ling, dat deze grootendeels uit de Rijkssubsidie en voor ket overige uit de sckoolgelden worden gekweten.

De keer Tra Kranen wijst er op, dat ket inzickt in deze materie in den loop der jaren eenigszins is gewijzigd, de eisck wordt thans — voor eene eventueele opname van vakonderwijzers in 't Rijkspensioenfonds — gesteld, dat dit onderwijs bij de wet is geregeld. Hoewel eene algemeen e regeling voor bet vakonderwijs wordt overwogen, hebben de plannen nog geen vasten vorm aangenomen.

De keer Trip vestigt er de aandackt op, dat meerdere personen in overeenkomstige verkonding tot ket Rijk staan als bedoelde leeraren en evenmin recht op pensioen kunnen doen g*elden, spreker wijst b.v. op den president van de Nederlandscbe Bank. Bovendien doet spreker opmerken, dat in verband met de oprichting van het Conservatorium door Koning Willem I en de daarbij uitgevaardigde bepalingen, i. c. niet van een souverein besluit kan worden gesproken, omdat kiervan sleckts tusscken 1813 en 1814 sprake kan zijn.

Nadat de keer van Ling nog heeft medegedeeld, dat kij 'meent te weten, dat de Commissie van Toezickt op ket Conservatorium zelfstandig een adres tot de Staatscommissie keeft gerickt, welk adres intusscken blijkt niet te zijn ingekomen, wordt' deze bijeenkomst — na een woord van dank door den heer Spoel voor de gegeven inlichtingen — gesloten.

De gehoorde personen hebben nader verklaard, met bovenstaande notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten