Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^VERGADERING

van de Subcommissie, gevormd uit de Staatscommissie, inzake het burgerlijke pensioenwezen, op Zaterdag 12 Januari 1918, Vmorgens om 11 uur, in het gebouw van het Departement van Justitie.

Aanwezig zijn alle leden, uitgezonderd met kennisgeving de Voorzitter. De heer Mulder neemt diens plaats in.

Tot het mondeling toelichten hunner schriftelijke wenschen in zake het pensioenwezen is uitgenoodigd het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren in Nederland, welke organisatie door drie harer bestuursleden is vertegenwoordigd.

De eerste spreker, de heer Holtrop, brengt dank aan de Staatscommissie, dat zijn organisatie, in de gelegenheid is gesteld tot eene mondelinge toelichting harer wenschen. Nadat de schriftelijke uiteenzetting der verlangens had plaats gehad is onder de + 3500 gemeenteambtenaren eene nadere enquête gehouden, waardoor nog enkele wenschen aan het licht gekomen zijn.

In de eerste plaats doet spreker opmerken, dat naar zijne meening, de leeftijd, waarop pensioen kan worden verworven, te hoog is gesteld, hetgeen zoowel nadeelig is voor de belanghebbenden zelve als voor het belang van den dienst en de promotie. Doordat de ambtenaren bij hunne pensionneerin-" een zóó hoogen leeftijd hebben bereikt, bestaat er weinig kans, dat ze nog eenige jaren van het hun toegekende pensioen kunnen genieten en dat te meer, omdat, zooals spreker weet, velen na hunne pensionneering in een staat van versuffing en zwakzinnigheid geraken; spreker heeft hiervan vele staaltjes gezien en meent, dat het een eisch van menschehjkheid is, om die verschijnselen zooveel mogelijk te voorkomen. °

De organisatie is voorts van meenihg, dat het pensioensbedrag te laag is; het is voldoende bekend, dat door de gepensionneerden vaak armoede wordt geleden, zoodat ook de drang naar een bijslag meer en meer naar voren komt Spreker wijst er op, dat het verschil tusschen het loon en het pensioen veel te groot is, het is z. i. niet juist, dat op ouderen leeftijd vele .maatschappelijke zorgen zijn weggenomen, de finaucieele zorgen,.door groote kinderen veroorzaakt, zijn vaak grooter dan- die, welke kleine kinderen met zich brengen. Ofschoon sprekers organisatie gaarne zou willen adviseeren om het pensioenbedrag gelijk te doen stellen aan het laatst genoten salaris, is zij bevreesd', dat die overgang te groot zal worden geacht en verzoekt'zij daarom het pensioen te bepalen op */. van het laatst ontvangen'traktement, al zal dit bedrag onder de ambtenaren nog geene bevrediging veroorzaken

df,dt P1,8**9, Wij8t spreker er -°'P> dat ket pensioen thans wordt berekend naar het bedrag, dat den ambtenaar

Sluiten