Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel naar het oordeel van ondergeteekenden het niet uitgesloten is, dat bij dit stelsel de algeheele afschaffing der P. S. binnen de termijnen van 4 en 7 jaar, door den Directeur van Justitie bedoeld, een voldongen feit kan zijn, wenschen wij, geheel in overeenstemming met den ontwerper van het voorstel en het concept-ontwerp, de daarin vervatte beschouwingen aangemerkt te zien als eene Inleiding tot de studie van het door de Regeering nadrukkelijk aan de orde gestelde Vraagstuk der afschaffing.

Speciaal het ontwerp heeft naar . de bedoeling van den ontwerper geen andere beteekenis dan een proef om te demonstreeren, hoe door de practijk geijkte bepalingen der bestaande K. O. vatbaar zijn voor aanpassing in een moderne Wet op de arbeidsovereenkomst naar het model van het B. W. en andere regelingen in Nederland.

De tijd van zes maanden, (van eind Juli 1918 tot eind Januari 1919.) die voor deze studie beschikbaar was (ref. miss. Dir. v. Just. aan den G. G. van 4 Juni 1918 a/h. slot) was waarlijk te kort voor meer uitgebreide en vollediger studie, en voor onderling overleg met alle andere groepen van werkgevers, vooral wat betreft de onderdeden der voorgestelde regeling.

Wij koesteren daarom de verwachting, dat de Regeering op de basis van dit voorstel en ontwerp zal kunnen overgaan tot nadere gedachtenwisseling met ons, en met de overige groepen van werkgevers ter Oostkust van Sumatra, wier belangen bij deze voorstellen betrokken zijn.

Wij meenen daarop aanspraak te mogen maken wegens de objectiviteit en de onmiskenbare bedoeling van het voorstel, om niet alleen de rechten der werkgevers duidelijk vast te leggen en krachtig te beschermen, doch om tevens de rechtmatige belangen der arbeiders volledige erkenning te doen wedervaren.

Namens Het Bestuur der A. V. R. OS. De President V. RIS,

De Secretaris Th. STEENKAMP.

Sluiten