Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resumé der voor gestelde wijzigin gen.

j

(Art. 3). Niemand mag als assistent of beheerder optreden zonder vergunning van het HOOFD VAN GEW. BESTUUR (appel op den G. G.); weigering of opzegging der vergunning bij met redenenomkleed besluit.

Verwijdering met den sterken arm.

(Art. 4). Hetzelfde wordt voorgesteld t. a- v. tandils, mandoers etc. . .

(»rt. 5). Eene WERKLIEDEN COMVUSSIE zal belast zijn met de rechtspraak in geschillen tusschen werkgevers en arbeiders, samengesteld uit 3 leden:

1) Hoofd van Plaatselijk Bestuur

2) Landrechter

3) Arbeidsinspecteur

Plaatsverv- leden aan te wijzen door HOOFD VAN GEWESTELIJK BEST UUR-

Hooger beroep op HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR (Ait. 6). Overgangsbepalingen — in 12 jaar is de P. S. geheel afgeschaft (Art. 7)- Werkuren: 9 uur voor een man, 8 uur voor een vrouw, vrouwen met kinderen beneden een jaar behoeven niet langer dan 5 uur te werken

Het HOOFD VAN GEW. BESTUUR kan bepalen, dat onder zekere omstandigheden verboden zal zijn, van den werkman een bepaalde soort arbeid te vorderen. (Art. 8) Rust- en feestdagen worden vastgesteld door het HOOFD V. GEW. BESTUUR.

VASTSTELLING VAN MINIMUM DAGLOON GESCHIEDT EENS IN DE 3 JAAR, of meer malen door den GOUVERNEUR-GENERAAL.

Dit zal ook gelden voor de bestaande contracten, aangegaan op den voet v. Stbl. 1915 No. 421.

(Volgens toelichting) bedraagt het nu terstond voorgestelde minimum loon f 0-50.

In dagtaak, stukloon en aanneming mag den werkman nooit minder dan het hem ingevolge de OVEREENKOMST toekomende (dag) loon, worden in rekening gebracht(Art. 13) Vergunning aan den werkman om zich van de onderneming te verwijderen, MOET gegeven worden om dringende redenen.

Bij rampen van hoogerhand moeten koelies hulp verleenen tegen betaling van dagloon per uur. (Art. 21) De OVEREENKOMST van den werkman en zijn gezin is ontbonden als de beheerder of een lid van zijn Europeesch personeel is veroordeeld wegens (IX Titel) meineed: (XII) valschheid in geschrifte; (XIV) misdrijven tegen de zeden; (XVIII) misdrijven tegen de personeele vrijheid; (XIX) misdr tegen het leven gericht; (XX> mishandeling; (XXI) veroorzaken van den dood of lich- letsel door

schuld; (XXVII) vernieling of beschadiging van goederen

ten nadeele van dien werkman of een of. meer leden van diensgezin,

(Art. 22) Bevoegdheid van de werklieden-commissies.

1) tot ontbinding AMBTSHALVE van wèrkovereenkomsten, wanneer overtuigend gebleken is, bv na een (inquisitoriaal) onderzoek dat den werkman van den werkgever of diens toeziend personeel een ONBEHOORLIJKE BEHANDELING is ten deel gevallen-

2) zij moet klachten nauwkeurig onderzoeken.

Sluiten