Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) ieder lid is verplicht dergel klachten die tot zijn kennis komen aan de commissie mee te deelen.

4) Onder onbehoorlijke behandeling wordt verstaan een zoodanige ^4 behandeling, die het langer doen voortduren van de werkover-

eenkomst voor den werkman ONQEWENSCHT maakt.

(Art. 23) De werklieden-commissies zijn bevoegd en verplicht op verzoek van den werkman de overeenkomst te ontbinden als overtuigend blijkt, dat bij het aangaan der overeenkomst misleiding of dwang heeft plaats gehad.

(Art. 24) 1 In de gevallen van art. 21, 22, 23 heeft de ontbinding der werkovereenkomst tengevolge, ontbinding van de met denzelfden werkgever, door de leden van het gezin van den werknemer aangegane overeenkomsten.

2 In die gevallen is de werkgever verplicht de personen wier wèrkovereenkomsten worden ontbonden, alle schulden kwijt te schelden, en hen en de leden van hun gezin op zijn kosten naar de plaats van oorspronkelijke herkomst terug te zenden.

3 en 4 Onderhoud van den werkman en zijn gezin tot op den dag van vertrek.

6 Zoo noodig terugzending door Hoofd van PI. Bestuur op kosten van den werkgever. (Art. 25) 1 De WEKKLIEDEN COMMISSIES zijn bevoegd en verplicht op verzoek van partijen de overeenkomst te allen tijde te ontbinden zonder opgave van redenen, wanneer blijkt, dat die ontbinding op eenigerlei wijze in het werkelijk belang is van de partij, die dat verzoekt.

2) onder werkelijk belang wordt niet verstaan de bloote wensen, om zich van de overeenkomst te bevrijden.

3) Ook de overeenkomst met leden van het gezin wordt dan tegelijkertijd ontbonden.

4) ontbinding op verzoek van den werkgever heeft tengevolge, dat de werkgeler onvoorwaardelijk verplicht is tot terugzending- op zijne kosten van den werknemer en diens gezin.

Op verzoek van den werkman, kan alteen ontbinding geschieden, als aangetoond wordt, dat hij in staat is

a) schulden wegens betaalde belasting, gerechtelijke boeten en wettige voorschotten terug te betalen.

b) om de nog niet inverdiende gedeelten van de wervings- en passagekosten terug te betalen, en dat hij de overtochtskosten van hem en zijn gezin naar de plaats van herkomst kan betalen

Het bedrag van het restant debet voor passage- en wervingskosten wordt vastgesteld per man en per maand door het HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR.

6) Men werkman wiens overeenkomst op zijn verzoek volgens dit art is ontbonden, mag geen reëngagement-contract sluiten, noch zich gedurende het eerste jaar na de ontbinding bij eenige SCHRIFTELIJKE overeenkomst bij een anderen werkgever verbinden. (Art. 2a) De werkgever moet schoten stichten en onderhouden vóór de kinderen der werklieden. Er mag schoolgeld geheven worden. Tarief vast te stellen door het HOOFJ>VAN GEWESTELIJK BESTUUR. (Art. 31) STRAFBEPALINGEN van art. 21 K. O. behouden. De zelfde bepalingen vindt men terug in dï Banjoewangi-regeling De z. g- „noempangs" vallen niet binnen deze strafbepalingen.

Sluiten