Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Art. 32) De werkgever wordt gestraft met f 300— boete, als hij het

minimum loon niet betaalt (Art. 33) Boete van f 300— voor den werkgever als hij personen (opzichters) in dienst heeft, niet voorzien van een vergunning. (Art. 2o) OVERGANGSBEPALING. De bestaande wèrkovereenkomsten volgens Stbl. 1915 No. 421 en Stbl. 1917 No. 497 blijven van kiacht, en de voorschriften der gewijzigde ordonnantie zijn daarop toepasselijk met uitzondering van art. 11 (wijze van registratie.) (Art 27) De bij deze ordonnantie strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingenDeze regeling brengt de arbeidsinspectie onder de superintendentie van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, in wiens handen bovendien wetgevende en rechtsmacht geconcentreerd zijn.

De toepassing der arbeidswetgeving wordt een voorwerp van dagelijksche zorg van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, hij geeft richting en leiding. Zijn macht is onbeperkt tegenover het Europeesch en toeziend personeel op de ondernemingen; zij worden geregeerd met de paragraaf die den Gouverneur de macht geeft hen toe te laten op de onderneming, die toelating te weigeren of in te trekken.

Tegelijkertijd zijn de machtsmiddelen tegenover de arbeiders bestemd om geleidelijk te verminderen en te verdwijnen.

Met welke middelen de arbeiders, na afschaffing der P. S geregeerd zullen worden blijkt niet, tenzij men uit het voorstel leest, dat wanneer het Bestuur, gesteund door arbeidsinspectie en rechtspraak, eene bepaalde politiek tegenover den werkgever en zijn toeziend personeel kan doorvoeren, de arbeiders van zelf er toe zullen komen hun plicht te doen.

Wat van de cultuurmaatschappijen gevraagd wordt is dus een onbeperkt vertrouwen in het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, die door zijne maatregelen tegenover den Europeeschen employé, den Inlandschen werkman aan .het werk zal houden gedurende de eerste twaalf jaar middels toepassing der P. S. en daarna? Dit wordt niet' gezegd, doch blijkbaar door de juiste en goede verhouding tusschen Europeanen en Inlander, die gedurende het twaalf jarig overgangstijdperk door de maatregelen en het beleid van het Gewestelijk Bestuurshoofd in het leven geroepen zal zijn.

De vrees is niet ongerechtvaardigd, dat al stemde de werkgever er in toe, geregeerd te worden door een dictatoriale macht, om de P. S. in 's hemelsnaam toch nogmaals 12 jaar te kunnen behouden, de afschaffing daarvan binnen veel korteren tijd toch niet voorkomen zal worden. Zelfs bij hen die de P. S. tot eiken prijs willen behouden moet eene wettelijke regeling (van de verhouding van partijen bij de arbeidsovereenkomst) en de handhaving van wederzijdsche rechten en verplichtingen door een rechterlijke

Sluiten