Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Regeling der Straits-Settlements en F. M. S.

autoriteit die aan die wet gebonden is de voorkeur verdienen boven de regeering van eene autoriteit die naar eigen inzicht kan handelen zonder aan iemand rekenschap verschuldigd te zijn.

Naar onze overtuiging zullen de resultaten van het stelsel, al werd de P. S. ook nog 12 jaar gehandhaafd even teleurstellend en negatie! zijn wat betreft de arbeidszekerheid, als die van de voorstellen van het Hoofd van den Dienst der Arbeidsinspectie.

Van verschillende zijden is de aandacht gevestigd op de in de Federated Malaij Staten en de Straits-Settlements bij den LABOUR CODE 1912 ingevoerde regeling wat betreft de Tamil-immigranten, waarbij de z. g, Indentured Labour heet afgeschaft te zijn,

Waar Indentured Labour in de S. S. was een regeling met poenale sanctie, zou men licht kunnen meenen, dat afschaffing daarvan in den Labour Code van 1912 beteekent de afschaffing der P. S. bepalingen.

Niets is echter minder waar. Indentured Labour beteekent niet anders dan contractarbeid; en afschaffing daarvan beteekent meer eene verkorting van den contractduur tot één maand, met opzeggingstijd van een maand, dan wel intrekking van de P. S. bepalingen, welke toch voor het grootste deel behouden zijn gebleven. Alleen daarom reeds zou de navolging der Straitsregeling niet conform zijn aan het program van onze Regeering tot afschaffing der P. S.

De Heer W. J, GALLAGHER heeft in eene brochure, uitgegeven door de A. V. R. O. S. in November, 18. getiteld: „De AFSCHAFFING VAN HET CONTRACTSIJSTEEM VOOR JAV. ARBEIDERS OP LANDBOUWONDERNEMINGEN TER O, K. S.\ het Straits-systeem mutatis mutandis, voor de Oostkust aanbevolen, met behoud van de daarbij gehandhaafde P. S. bepalingen en met overname van de daarbij behoorende instelling „INDIAN IMMIGRATION FUND", eene door de wet geschapen instelling, bestemd om het risico van den werkgever die immigranten voor zijn rekening laat uitkomen, grootendeels op een gemeenschappelijk fonds over te brengen, voor welks rekening practisch de emigratiekosten komen. Deze instelling heeft als gevolg, beperking van het ronselen, het z. g. „crimping" of onderhuren van werkvolk, dat de planters aldaar op haast onbeperkte wijze tegenover elkaar in practijk brachten.'

Dit Immigration Fund werkt ongeveer aldus, dat de planter die Tamil-werkvolk voor zijn rekening laat immigreeren, bijna alle immigratiekosten terugkrijgt van het fonds, waarbij iedere planter gedwongen is zich aan te sluiten en dat in stand gehouden wordt

a.) door Regeer in gssubsidies.

Sluiten