Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden van arbeid»- regelingen in Nederland.

zal het aantal „klap-perkara's," en „aanvallen op assistenten" zeer belangrijk verminderen.

Wij achten het zeer wel mogelijk den Javaanschen arbeider middels een consequent en krachtig doorgevoerde regeling als boven bedoeld, het juiste inzicht omtrent zijn verhouding tot zijn werkgever bij te brengen en dit te ontwikkelen.

Poenale sanctie-bepalingen, die voorloopig voor het geval van nood als subsidiaire rechts- of dwangmiddelen in reserve worden gehouden, zullen van zelf in onbruik geraken waardoor de geleidelijkheid in de afschaffing daarvan wordt verkregen.

Wij denken ons, zooals uit het voorgaande blijkt, de ontwikkeling van den Javaan als individu en als arbeider, door hem het juiste begrip bij te brengen van de rechtsverhouding tusschen werkgever en arbeider. •

Wij zullen niet in de leer gaan bij sociaal-revolutionairen die het hebben over ontwikkeling van het massa-bewustzijn bij de arbeiders, dat zij de productie zoo hoog mogelijk moeten opvoeren uit socialistische overtuiging; wij vinden het veiliger ons de wettelijke regelingen die in Nederland bestaan, tot voorbeeld te stellen.

De beginselen van de Wet op de arbeidsovereenkomst (Ned. B. W. artt. 1637 — 1639) mogen bekend verondersteld worden. Het kan nuttig zijn daarnaast de aandacht te Vestigen op eene speciale regeling der arbeidsovereenkomst, n. 1. in het Werkliedenreglement der gemeente Amsterdam.

Lang voor de invoering in 1907 in Nederland van de wet op de arbeidsovereenkomst werd in de gemeente Amsterdam behoefte' gevoeld aan bemoeiing van overheidswege met arbeidsvoorwaarden van werklieden in dienst van concessionarissen van groote ondernemingen in het publiek belang.

Men zag evenwel in dat het onbillijk was, aan de concessionarissen als werkgevers (bij de concessievoorwaarden) andere verplichtingen op te leggen, dan die de Gemeente zelf als werkgeefster, niet genegen was te aanvaarden.

Men begon dus met een Werklieden-Reglement voor de eigen werklieden der Gemeente (1894) door Mrs. Treub en Gerritzen ontworpen dat ook als voorbeeld zou kunneo dienen voor particuliere werkgevers.

Het viel echter niet mee om een vijftal takken van Gemeente dienst daarbij te doen aanpassen en het duurde tot '97 eer de uit dit Reglement voortvloeiende speciale voorschriften voor die 5 diensttakken gereed waren en ingevoerd werden, De commissie had zooveel mogelijk naar eenvormigheid gestreefd, maar had toch rekening moeten houden met bijzondere eischen van eiken tak van dienst.

Sluiten