Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het duurde echter geen tien jaar, of een geheele omwerking bleek noodig, en kostte veel tijd en inspanning.

Men werd het ten slotte eens over een 12 tal principes, de aanneming waarvan tot een uitkomst leidde.

Een uitvoerige beschrijving van dit Reglement vinden wij in het Proefschrift van 1913 van Dr, J. van Hettinga Tromp c. i. en dokter in de Technische wetenschap, „HET SOCIALE ARBEIDSCONTRACT" uitgegeven bij P. v. Rossem, Amsterdam door de Sociaal Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten. *)

Als de groote attractie die de Gemeentedienst op alle werklieden uitoefent wordt genoemd de MOGELIJKHEID om daarbij als vastwerkman aangesteld te worden.

Een aanstelling tot werkman in VASTEN DIENST, wordt in Europa als een VOORDEEL voor den werkman beschouwd. Dr. v. H. T. haalt aan, de uitspraak van een schrijver over de arbeidscondities der Parijsche Gemeente werklieden (1811 Mr. G W. A. Gadoux) die zegt, „cette incertitude du travail du lendemain, la hantise du débauchage, (embauchage ?) lobcession du chomage subit et prolong?, voila le ferment nouveau qui finit par aigrir 1'esprit des bons ouvriers."

Het wordt dus als een groot voorrecht beschouwd door den Gemeente-arbeider, om van LOS werkman, VAST WERKMAN te worden. Elders vinden wij de uitspraak, dat het eigenlijk van zelf spreekt, dat een Gemeente-arbeider VOOR ZIJN LEVEN wordt aangesteld, d. w. z. totdat hij recht op pensioen heeft.

Zoo moeten wij ook den van Java geimmigreerden arbeider voor de O. K. v. S. leeren beschouwen. Wanneer 80 pet. van alle immigranten reëngageeren, en van de naar Java zoogenaamd voorgoed, doch feitelijk met verlof vertrokkenen weer 75 pet. terugkeeren, ondanks den zoogenaamden tegenzin van Javanen tegen immigratie en- contractarbeid, dan gelooven wij, dat de Jav. arbeider die eenmaal GELEERD heeft zijn bestaan te vinden als arbeider in de cultures ter O. K. v. S. voor zijn geheele verdere leven zijn arbeidskracht daarvoor beschikbaar zal stellen, want de arbeid die van hem verlangd wordt is landbouw-arbeid, waartoe hij immers geschikt en in zijn eigen land voorbestemd is, en het schijnt ons toe niet moeilijk te zijn hem de voordeden van het VASTE verband als arbeider te leeren waardeeren.

Verder zal de nieuwe wettelijke regeling den Inlandschen arbeider moeten leeren, dat hij bij de arbeidsovereenkomst verplich-

*) De text van het Reglement zelf is niet opgenomen. • Wij moesten ons voorloopig met het commentaar daarop vergenoegen.

Sluiten