Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. ORGANISATIE.

A. Leden der organisatie.

Wij moeten nu de lijnen bepalen eener organisatie die met de privaatrechtelijke regeling der arbeidsovereenkomst één geheel zal vormen en aan de civielrechtelijke sanctie kracht en effect zal verleenen.

De elementen dezer organisatie zijn deels aanwezig en zullen deels in het leven geroepen moeten worden.

Welke werkgevers behooren bij de organisatie aangesloten te zijn? De immigratie van Javaansche arbeiders ter O. K. v. S. geschiedt bijna uitsluitend door en op kosten van de beide Plantersvereenigingen, ofschoon ook andere werkgevers, zooals het Gouvernement, de Locale Werken, de Deli Spoorweg Mij., de Bataafsche Petroleum Mij., in hoofdzaak met geimporteerde werkkrachten arbeiden.

Weliswaar zijn de bepalingen der K. O. ook op arbeiders in dienst van evengenoemde werkgevers toepasselijk, doch het is zeer de vraag, of b. v, het Gouvernement en de Locale Werken ook voorgaan in de opvolging van de voorschriften betreffende de zorg die de werkgever verplicht is aan den arbeider te besteden, huisvesting, bad- en drinkwater, geneeskundige verpleging enz, enz.

Een zaak staat vast, dat b.v, het Gouvernement en de Locale Werken bijna nimmer voor eigen rekening arbeiders laten immigreeren.

Evenals de Amsterdamsche Gemeente bij het vaststellen van arbeidscondities voor particuliere werkgevers eerst bij zichzelve begon, zoo kan verwacht worden, dat het Gouvernement en de Locale Raden zich niet zullen onttrekken aan een arbeidsregeling en eene organisatie, die voor de andere werkgevers in dit gewest noodig geacht worden.

Wanneer andere werkgevers elk jaar ruimte hebben voor eenige duizenden, oorspronkelijk door de Plantersvereenigingen geimporteerde werklieden, dan moeten die Plantersvereenigingen in de leemte voorzien door nieuwe werkkrachten a raison van + f 150.— per hoofd te laten uitkomen.

Wanneer het verloop van werkvolk ten koste der cultures beperkt werd tot een minimum door aaneensluiting van alle werkgevers die daarvoor in aanmerking komen bij eene organisatie met

Sluiten