Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de Locale Werken etc. dus ten slotte op vermindering der immigratiekosten en van het risico van den individueelen werkgever, wanneer zij het monopolie van de werving en immigratie voor de Oostkust verkrijgt.

Dit monopolie kan in het leven geroepen worden, hetzij doordat ALLE werkgevers die daarvoor in aanmerking komen, zich bij de eigen werving der Plantersvereenigingen aansluiten, hetzij doordat de Regeering ter Oostkust geen andere immigranten toelaat, dan die door de eigen of laukeh-werving worden bezorgd,

In elk geval denken wij ons dit monopolie als een ONMISBAAR ELEMENT der komende regeling.

Waar noch de Adek (blijkens de statuten), noch de Laukehwerving winst beoogen, en aan den Gouverneur der Oostkust in de statuten der Adek als arbiter in bepaalde gevallen een plaats is ingeruimd, heeft zich deze organisatie reeds uit eigen beweging begeven op den weg naar het inroepen van staatsinmenging _ zulks volkomen terecht - waar het geldt SOCIALE BELANGEN als die der immigratie; daarom staan wij voor, monopoliseering der immigratie bij Gouvernementsbesluit, ten behoeve eener organisatie als de Adek, in het bestuur waarvan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra, middels wijziging der statuten een plaats ingeruimd zal worden,

Het immigratie monopolie worde aan eene organisatie als de Adek, verleend in dien zin, dat het niet mogelijk zal zijn immigranten anders te engageeren dan alleen door tusschenkomst van dit Centrale Bureau. Verplichte aansluiting bij deze organisatie door alle werkgevers zal daarvan een automatisch gevolg zijn. De Adek is in het leven geroepen door de Plantersvereenigingen, en de leeningen ten behoeve daarvan zijn door ;hare garantie gedekt, doch die Centrale zal hare zelf kosten hebben te 'dragen, zoodat de administratie en ook het lidmaatschap dier Centrale geheel los komt te staan van de Plantersvereenigingen, terwijl deze laatste, als grootste belanghebbenden en contribuanten een overwegende stem zuilen hebben.

De Plantersvereenigingen ter O. K. v. S. hebben de mogelijkheid voor oogen eener ontwikkeling der immigratie door toedoen der „eigen werving" tot een geheel „Vrije Emigratie" zonder werving. Volgens § 6 der Uitvoeringsbepalingen der W. O. (zegt de nota VAN LIER), is ook thans vrije emigratie reeds mogelijk, doch in de praktijk eischt de A. I. ook voor vrije emigranten het teekenen van een contract voor den wervingscommissaris op Java. (al is het slechts voor acht dagen), om zoodoende de vrije emigratie [onder controle te stellen van de voorschriften der W. O.

Bij de eigen werving der Adek zou het teekenen van contracten op Java geheel en al vermeden en daardoor het grootste beletsel tegen ontwikkeling der vrije emigratie op groote schaal

Sluiten