Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkgevers, is een zeker quantum ongewenschte elementen, die zich aan geregelden arbeid onttrekken en de voorkeur geven aan een leven van avontuur en misdrijven. Zoowel de hier te lande inheemsche bevolking als de geregelde arbeiders op de ondernemingen behooren tégen dergelijke ongewenschte zwervers beschermd te worden. Dezen zullen over het algemeen door de gevolgen van onrechtmatige daad, hun recht op terugzending op kosten van den werkgever verloren hebben, en zullen wellicht met hun laatste civielrechtelijke boeten en hun zonden-register, (dat dank zij de organisatie der Adek voor eiken werkgever een open boek is), moeilijk meer werk kunnen vinden. Het is niet billijk, van de Adek te eischen, dat zij de zorg voor de terugzending dezer lieden voor haar rekening neemt. Wel ligt het op haar weg op verschillende punten in het cultuurgebied een soort Passantenhuizen in te richten b. v. in de onmiddellijke nabijheid van politieposten, alwaar dergelijke zwervers een onderkomen kunnen vinden tot tijd en wijle zij, ofwel gelegenheid hebben gevonden weer aan het werk te gaan, ofwel voor bestraffing wegens landlooperij (art. 504 en 505 strafwetboek), in aanmerking komen, dan wel door de zorg van het Gouvernement naar de plaats van herkomst worden geëxpedieerd.

Door organisatie wordt niet belet, dat arbeiders hun contract verbreken, omdat de straffen op contractbreuk zuiver civielrechtelijke straffen zullen zijn; doch deze organisatie belet wel, dat werkgevers van onrechtmatige contractbreuk. gepleegd door arbeiders ten nadeele van vroegere werkgevers, voordeel trekken,

Dit is feitelijk het eenige, wat die organisatie verbiedt en belet.

Voorzoover dit verbod niet afdoende is. zal publiekrechtelijke sanctie te hulp moeten komen, maar het uitgangspunt is zuiver, bescherming der georganiseerde werkgevers tegen onrechtmatige verbreking der overeenkomst door den arbeider.

Als een logisch en automatisch gevolg daarvan zal vanzelf het ronselen en aftroggelen van werkvolk ten nadeele van den werkgever, verhinderd zijn.

Het komt ons voor, dat de formuleering van het doel onzer organisatie, het uitgangspunt daarvan juister is, dan dat van het ..Indian Immigration Fund", en het effect daarvan, wat betreft voorkoming van ronselaarspractijken, veel meer afdoende zal zijn.

Nadere studie zal wellicht uitwijzen, dat de strafbedreiging tegen ronselen (ontwerp art. 31 b.) wat de georganiseerde werkgevers aangaat, overbodig zal zijn en dat dit artikel alleen gehandhaafd zou behoeven te worden (indien dit gewenscht is) tegen niet-georganiseerde werkgevers.

Sluiten