Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Repatrieerings- en pensioenfonds voor arbeiders.

. Dit wat betreft de kracht dezer organisatie ten opzichte van den werkgever. Wat betreft de arbeiders, kan de kracht eener dergelijke organisatie in een gewest als het cultuurgebied der O, K. v. S. niet anders dan afdoend zijn, gegeven de omstandigheid, dat de voornaamste werkgevers daartoe zullen behooren, en er dientengevolge weinig ruimte is voor opname van arbeiders, die zich aan die organisatie willen onttrekken, (stellen wij dit getal op ongeveer 10C0 per jaar). Zij verkeeren dus in denzelfden toestand, alsof zij zich bevonden op een eiland, waarvan ontvluchting onmogelijk is, of binnen de omheinig van een prikkeldraadversperring, waarin alleen een uitgang gelaten is, n. 1. die, waartoe de wettige weg voert. En dan is het de vraag, of een dergelijke organisatie niet evenzeer goede diensten zou kunnen bewijzen b, v. in Banjoewangi, waar het ontwerp „Banjoewangi Regeling" in de behoefte aan een dergelijke organisatie tracht te voorzien, door zoowel den werkgever, alsook den werkman te straffen, die een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit, vóór dat het eerste contract is afgewerkt. Daargelaten toch of het bestraffen der arbeiders met vrijheidsstraf niet als een verkapte invoering der P. S. zal worden aangemerkt, staat het te bezien, of bij gebreke aan ■ eene organisatie als de hier beschrevene, het maken van dergelijke strafbepalingen voldoende is, waar elke controle en daarmede de mogelijkheid om het strafbare feit te bewijzen, onbreekt.

In het boven ontwikkelde systeem kan het voorkomen, dat een arbeider, die voor drie jaar een A. O. gesloten heeft met eens bepaalden werkgever, zich van zijn contractueele verplichtingen op wettige wijze kwijt in dienst van meerdere opeenvolgende werkgevers.

Volgens zijn contract heeft hij na afloop van zijn verbintenis recht op repatrieering op kosten van den werkgever. Evenals de afschrijving der immigratie-kosten over de opvolgende werkgever wordt verdeeld, evenzeer ligt het in de lijn van het systeem om zoowel de repatrieeringskosten, alsook uitkeeringen van pensioen te doen komen ten laste van het Fonds der organisatie. Daarmede krijgt evenwel de organisatie een ander karakter, en zou deze omgezet kunnen worden in een nieuwe organisatie van wijdere strekking, n. 1. in een „ALGEMEEN DELISCH ARBEIDS BUREAU", en het fonds zou genoemd kunnen worden: het „ARBEIDSFONDS". Wellicht zijn de plantersvereenigingen bereid na x-jarigen werkelijken dienst d:n arbeid'r een redelijk pensioen toe te kennen met eventueel een lapje grond en een huisje, waar hij als kolonist en hoofd van een gezin zijn verdere dagen kan slijten.

De Javaansche arbeider, die hier tal van jaren gewerkt heeft.

Sluiten