Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Zie toelichting art, 2. e. der K. O.

Duur der Arbeidsovereenkomst K. O. art. 8 alinea 1.

de man en de vrouw, die tijdens den duur der arbeidsovereenkomst gehuwd zijn, * met de nog niet volwassen kinderen van een hunner of van hen beiden.

i) HET ALGEMEEN DELISCH ARBEIDS BUREAU is de vereeniging erkend en goedgekeurd bij besluit van den G. G. ddo.

j) HET ARBEIDSFONDS is het krachtens de statuten der Vereeniging sub. i gestichte en onder Regeeringstoezicht beheerde fonds.

Art. 5.

1) De arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor een bepaald aantal achtereenvolgende jaren of maanden, gerekend van de dagteekening der akte, en wel voor den duur van ten hoogste drie jaren voor een immigratie contract en ten hoogste achttien maanden voor een reengagements-contract, dan wel voor onbepaalden tijd.

2) De tijd, gedurende welken de arbeider niet heeft gewerkt tengevolge van onrechtmatige verbreking van de overeenkomst alsmede de dagen, gedurende welke hij een vrijheidsstraf heeft ondergaan, worden bij de berekening van den duur der verrichte diensten of van de overeenkomst niet medegeteld.

Evenmin worden daarbij medegerekend de dagen, waarop de arbeider zonder geldige reden het werk heeft verzuimd. Bij de berekening van den in deze alinea bedoelden tijd wordt het jaar op 360 dagen en de maand op 30 dagen gesteld,

3) De tijd of de dagen bedoeld bij al. 2 van dit artikel zullen in totaal den tijd van drie maanden of negentig dagen niet overschrijden.

4) Van de dagen waarop niet is gewerkt en van de redenen waarom geen werk is verricht, wordt in Stam- en Verzuimboeken, vast te stellen bij uitvoeringsbepalingen dezer ordonnantie, door den beheerder aanteekening gehouden en maandelijks opgave gedaan aan het A. D. A. B.

Art. 6.

1) De arbeidsovereenkomsten worden schriftelijk aangegaan en zijn vrij van zegel.

2) De immigratie contracten worden op Java gesloten door tusschenkomst van het A. D. A. B als vertegenwoordigend den werkgever, ten overstaan van den wervingscommissaris, bedoeld bij art. 11 der Wervings-Ordonnantie (Staatsblad 1914 No. 613).

Sluiten