Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij ten gevolge van zeer bijzondere, buiten zijne schuld ontstane omstandigheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. 1)

Onder zeer bijzondere omstandigheden worden voor de toepassing van dit artikel begrepen de bevalling van de echtgenoote van den arbeider, zoomede het overlijden en de begrafenis van een zijner huisgenooten of van een zijner bloed- en aanverwanten in de rechte linie onbepaald en in den tweeden graad der zijlinie.

d) vrouwelijke arbeiders hebben recht op haar volle dagloon over ten hoogste 2 verzuimdagen ten gevolge van de maandelijksche menstruatie, welke verzuimden nnt

voor den diensttijd als gewone werkdagen worden gerekend. Art. 12.

a) het is verboden een vrouw arbeid te laten verrichten

1) . gedurende een maand na de bevalling.

2) . gedurende een maand voor het vermoedelijk tijdstip der bevalling.

3) . ook eerder tijdens de zwangerschap, indien de geneesheer van het hospitaal, waarbij de onderneming is aangesloten zulks wenschelijk acht.

b) Het is verboden van vrouwen met kinderen beneden een jaar, langer dan 5 uren daags arbeid te vorderen.

c) vrouwen bedoeld in alin. a genieten gedurende den tijd dat zij niet arbeiden geen loon, doch hebben recht

inhoudingen op het loon.

op vrije voeding c. q. een equivalent in geld.

d) in de gevallen bedoeld in alin. b wordt aan de vrouw een evenredig deel van het dagloon betaald. Voor de berekening van den duur der overeenkomst worden de dagen waarop de vrouw wegens zwangerschap verhinderd was te arbeiden, als werkdagen gerekend.

Art. 13.

1). Van het in geld bepaalde loon kan op den betaaldag ten hoogste 1/4 worden ingehouden.

a) wegens staangeld

b) » terugbetaling van voorschotten.

c) •• aanzuivering van belastingschulden en gerechtelijke boeten.

d) wegens andere bij de overeenkomst gestipuleerde inhoudingen.

2). Bij het einde der arbeidsovereenkomst kan het

1) De praktijk brengt mede, -dat arbeiders gedurende den regen het werk staken.

Sluiten