Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitbetaling van het Loon.

Veldkoelies.

Verplichtingen van den Arbeider Ned. B. W. art. 1689.

Zie werkcontract voor vrouwen art. l al. 1.

4) De tijd, noodig voor het rollen en indeelen van het werkvolk en tot het afleggen van den afstand van de woning van den arbeider tot op het werk, en omgekeerd van het werk naar de woning, wordt als arbeidstijd gerekend.

5) De arbeider is niet verplicht meer dan 6 achtereenvolgende uren te arbeiden. De rusttijd bedraagt ten minste 1 uur.

6) Bij den dienst van Spoor- en Tramwegen voor publiek verkeer in exploitatie kan hiervan afgeweken worden indien de dienst dit noodzakelijk maakt.

Bezwaren van de zijde des arbeiders daartegen staan ter kennisneming van den arbiter bedoeld bij art. 36. Art. 18.

1) Uitbetaling van het loon geschiedt op den laatsten van elke maand vóór 6 uur des avonds door den be heerder of het Europeesche of daarmede in rang gelijkgestelde personeel aan iederen arbeider persoonlijk.

2) Halfmaandelijks wordt een gedeelte van het loon bij wijze van vooruitbetaling in voege als in alinea 1 omschreven, aan den arbeider uitbetaald.

3) Het is geoorloofd bij de arbeidsovereenkomst van deze regeling af te wijken.

Art. 19.

1) De arbeider is verplicht den bedongen arbeid ge regeld en naar zijn beste vermogen te verrichten.

2) De arbeider is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van den arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde op de onderneming des werkgevers hem, door of namens den werkgever binnen de perken van wet of verordening, van overeenkomst of reglement gegeven.

3) De arbeider is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed arbeider in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

Art. 20.

1) De arbeider is verplicht om te allen tijde bij rampen van hooger hand of dreigend gevaar op aanzegging van den beheerder of diens personeel hulp te verleenen.

2) De aard van den op te dragen arbeid zal zooveel mogelijk in overeenstemming zijn met de geschiktheid van den arbeider.

Sluiten