Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288. Souter — Die — wel verduytscht wt die hevüge oft Hebreeusche

sprake. Verclannghe des gheheelen psalters seer claer ende pro-

fitehc door Johannem Bugenhaeg wt Pomeren, aen vele plaet-

sen door hem seluen gebetert ende om nutticheyt der ghemeyn-

ten in goeden verstandeliken duytsche ouer gheset. Een voorrede

MARTiNiöüTZER,met vergaderinghe ende vierderley onderscheyt

der psalmen. Item met Summarien. Wijser ofte TafeL Gedruct

te Basel bi mi Adam Anonymus 1526. 4°.

12 J" ^?4,bL Goth- kttor m 2 grootten. Ned. Bibl. 508. Het Boek 1919 blz. 241 en v.

De boeken met het adres van Adam Anonymus zijn gedrukt door Joh Hoogstraten te Antwerpen, zie M. E. Kronenberg in Het Boek' j^c- — -«tel in houtsnee-omlijsting; op de keerzijde voorrede van Mart. Hutzer, Vierderley onderscheyt der psalmen, Summarien Een ander prologhe. Daarna op de gepagineerde bladen: tekst met grootere en verclannghe met kleinere letter, beide van Duitsch-Gothisch karakter, houtsnee-initialen (zie Het Boek, blz. 244 en 246) De Duitsche vertaling van Bugenhagen's Latijnschen oommentaar 'door Mart. Hucer, met de psalm-vertaling van Luther, beide in 't Nederlandsch overgezet door een onbekende". Dit exemplaar heeft op den titel (regel 10) met de fout onderscheye(aic), aangeteekend in de beschrijving in de Ned. Bibl. ; er staat onderscheyt. In het ex. waarnaar de afbeelding genomen is, is op die plaats zichtbaar geknoeid. — Ex hbr. W. Jackson.

289.

Buucx (Jan de), Genealogie ende clare afcomste der vaerlicker side ons natuerlic ende wel gheboren prince ende keizers van Home Karei de v. van dier name, coninc catholicke van al spaengien eersthertoghe van oostrijcke, prince van belgen etc. wtghestelt desen .xviij. augusti anno. m. v° .xxvij. [Brugge Hub de Croock 1527]. 4 .

12 bL, waarvan het laatste ontbr. Goth. letter, Ned. Bibl. 1839. — Titel met portret in vier houtsneeranden; op de onderste de naamletters van den drukker H C.

Jan de Buucx is volgens den titel „presbiter geboren van Gend bemmder van cronijcken". Ex libris: een geleerd geestelijke in zijne bibL, met inschr. L. B. en onderschrift: In tali nunquam lassat venatio sylva.

290.

Sack der Consten — Den —, wten Latine, Italiaensche, Fransche, duytsche ghecopuleert om te vermaken die beswaerde sinnen.' Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. [Antwerpen] bi Jacob van Liesvelt [15]28. 4°. — Met houtsneden. 12 bl. Goth. letter. Ned. Bibl. 1843.

Titelhoutsnede: man die den zak der consten uitschudt. Ia den Prologhe op de keerz.: Hier bi quam mi in handen een boecxken in italien gheprmt, dwelo io in onser spraken geprent hebbe. Op bl. Sverso: „Hier na volghen sommige auctentijcke dingen geapprobeert bi de meesters als Arnoldus de villa noua, Mesue, ende nooh veel meer ander dier ghelijcken". Aan het einde „Een vriendelijcke medeeine voor die pijne der tanden" gheoordineert, ende wtghegheven bi meester Arnout vanderhaghen" ... zie Het Boek 1921, p. 188. Daaronder het colophon op rijm.

Tis gedaen om drucs verslaen int iaer ons heeren Als nv van .xxviij. om vruechts vermeeren Bi Jacob van Liesuelt om consten te leeren Op de laatste bladz. groot drukkersmerk I L met spreuk „fortitudo mea deus" (Art typ. Jac. Liesvelt I 1).

Sluiten