Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310. Palmsondach — Hier beghint een deuoet boecxken gheheeten

Onser vrouwen claghe, oft Palmsondach. Z. pl. en j. 8°. — Met titelhoutsnee.

11 bl. Gloth. letter. Het Boek 1922 blz. 81.

Aan het einde ontbr. één blad, dat denkelijk den drukkersnaam vermeldde, verg. Ned. Bibl. 1670. Het Boekje is wellicht een druk van Symon Cock te Antwerpen omstr. 1540.

311. [Spiegel — Den — der volcomenheyt.] Ghepr. Thantwerpen op die

lombaerde veste, tegen die gulden hant ouer Bi my Symon Cock [c. 1540]. 8°.

100 bl. (waarvan er 10, vel a geheel, en m 1 en 8, ontbreken). Goth. letter. Andere druk dan Ned Bibl.. 1941. Die tafel op het laatste blad, met colophon, in twee colommen gedrukt. Hier achter: Den schat der godl. liefden, fragm. Zie 313a.

312. Troost — Der sondaren — is dit boecxken ghenaemt. Bidt voor

tweeuken. Ghepr. Tshertoghen Bossche, in dye Kerckstrate, bi my Jan van Turnout. [c. 1540]. 8°.

12 bl. Goth. letter. Titelhoutsneetje in 3 randen en nog twee houtsn. Hier achter: Den schat der godl. liefden, fragm. Zie 3136.

313. Schat — Den — der godlijcker liefden, is dit boecxken ghenaemt,

vol van gheestelijcke oeffeningen meditacien ende vuerighe gebeden, enz. Ghemaect, ende tsamen vergadert doer dye Carthuyseren tot Colen. Gheuisiteert, ende ghecorrigeert biden E. H. M. Jan van Baerl. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerde veste, tegen die gulden hant ouer by mi Simon Cock. Z. j. 8°.

132 bl. Goth. letter. Zie Ned. Bibl. 1869—71.

Twee zeer defecte exemplaren. Aan het eene ontbreekt het begin, aan het andere het slot. Verschillen in den druk, onderling, zoowel als met de in de Ned. Bibl. beschreven exemplaren:

a. in ouden perkamentomslag achter een fragment van den Spiegel der volcomenheyt, by Symon Cock (no. 311). Hieraan ontbr. de bladen C 1, SI—3,6—8, V 1—4 (= fol. 12, 112—114, 117—119, 128—131). Titelindeeling bijna geheel als Ned. Bibl. 1869.

6. in nieuwen perkamentomslag achter: Der sondaren troost, Tshertogenb. z. j. (no. 312). Hieraan ontbr. vel A—F 1 (foL 32).

314. Boecxken — Een schoon — om vierichliken te begheeren in ons

te comen den heylighen Gheest sonder wiens gratie nyemandt en mach salich worden. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerde Veste, inden Witten Hasewint, by mi Jan van Ghelen. [c. 1540]. 16°.

40 bl. Goth. letter. Titelhoutsn., kleine houtsn. in den tekst, drukkersm.

315. Franck (Sebastianus) van Woerd, Paradoxa ducenta octoginta,

Dat is cclxxx. Wonderreden, ende recht als Raetselen, wt de heylige Scrift, die voor alle vleesch ongeloof lij c, ende onwaer zijn: Doch tegen der gantscher werelt meyninge ende achtinge, gewis ende waer. Enz. Met Register. Z. pl. en j. [c. 1540?]. 8°. 400 bl., Goth. letter. Ned. Bibl. 948.

Op den titel een bijbeltekst, op de keerz.: Sebastianus Franck den christel. Leser. Inleiding tot die lieve vrienden en broeders over den aard der Paradoxa (fol. 2—12); de 280 paradoxa (fol. 12 verso tot 377); Register; Errata. — Het kan wel een veel latere druk zijn.

Sluiten