Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

381. Cornelis Raucn, Een seer schoen deuoet boecxken gheheten der

Minnengaerdt, daer ons in verclaert wert, die warachtighe duecht des Charitaets oft der Liefden, enz. Ghepr. tot Aemstelredam, aen die oude sijde in sinte Annen straet, by my Willem Jacobzoon, in Engelenburch 1548. 8°.

52 bl. Ooth. letter. Titel rood en zwart. Enkele houten. Naammerk van Willem Jacobsz. Amst. Boekdr. I 240 no. 167.

382. Cornelis Raucn, Een seer scoon deuoet boecxken geheten der

Minnegaert, daer ons in verclaert wert die waerachtighe duecht des Charitaets oft der Liefden, enz. Ghepr. tot Aemstelredam, aen die oude side in Sinte Annen straet, by my Willem Jacobzoon, wonende in Enghelenburch. Z. j. 8°.

48 bl. Goth. letter. Titel in fraaie houtsneeomlijsting met drukkersnaam

en stadswapen, rood en zwart. Teksthoutsneden. Drukkersmerk

Enghelenburch. Amst. Boekdr. I 241 no. 168.

383. Costumen, vsantien, PoUitien, ende stijl van procederen, der Stadt Jurisdictie, ende vrijheyt van Vtrecht, gheapprobeert ende ghedecreteert, by de K. M. Onsen alre ghenadichste Heeren, als erfHeere der Stadt, Steden ende Landen van Vtrecht. In den Jare ons Heren 1550. Ghepr. tot Aemstelredam aen die oude side, in sint Annenstraet in Enghelenburch, by mi Willem Jacobzoon. Ende men salse te coop vynden binnen der stadt Vtrecht, ten huyse van Jan van Gelre. 4°.

18 (17) + 60 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 243 no. 169. Titel en colophon, beide met wapen van Utrecht, beide rood en zwart gedrukt, de titel in 4 houtsneeranden. PriviL van 5 Dec. 1550. Tafel 29 bladzjjden. Houtsneewapen en initialen. Op de laatste bladz. groot keizerl. wapen in 4 randen, waarin het wapen van Amsterdam, en de evangelisten. De in dit boek gebruikte houtsneden zijn afkomstig van Doen Pietersz., die vroeger in den „Engelenburch" drukte. Twee exemplaren, in het eene aohter het voorwerk een toegevoegd blad (sign. E) met aanwijzing der faulten.

Sluiten