Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bijlagen Blz.

XIII. Ontwerp-Verhuurcontract van de concessie Buitenzorg—Batavia met Toelichting. 184

XIV. Ontwerp van Wet betreffende de Overdracht van de spoorlijn Batavia—Buitenzorg aan den Staat met Memorie van Toelichting (Gedr. St. 1880—81. II. 165 Nos. 2 en 3). 190

XV. Voorloopig Verslag betreffende het Wetsontwerp tot tot overdracht van de lijn Batavia—Buitenzorg aan den Staat (Gedr. St. 1880—81 II. 165 No. 4). 197 XVI. Memorie van Antwoord betrefferide het wetsontwerp, tot overdracht van de lijn Batavia—Buitenzorg aan den Staat (Gedr. St. 1881—82 II. 40 No. 1). 200 XVII. Eindverslag der Commissie van Rapporteurs in de Eerste Kamer over het Ontwerp van Wet tot overdracht van de lijn Batavia—Buitenzorg aan den Staat. 205 XVIII. Nota van den Minister van Koloniën naar aanleiding

van het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs. 208 XIX. Concessievoorwaarden voor de lijnen der Passoeroean

Stoomtram Maatschappij. 212 XX. Gouvernements Besluit van 26 October 1899 No. 8

(vergunning zijlijn naar Pasrepan). 219 XXI. Verklaring betreffende de bijdrage in de kosten bij het

medegebruik van gouvernementswegen en—kunstwerken. 229 XXII. Bijvoegsel van de Ned. Staats-Courant van 16 Maart

1905 No. 64 (No. 189). 231

XXIII. Rekest van 7 Mei 1909 van den Hoofdvertegenwoordiger der Ps. S. M. houdende verzoek tot staking van den dienst op het lijnvak Alkmaar-Sengon. 234

XXIV. Brief van den Directeur der B. O. W. van 3 April 1865 No. 1642. 235

XXV. Uittreksel uit het Algemeen Reglement op de spoorwegdiensten (Ordonnantie 21 Nov. 1866, No. 8 Stbl. No. 132), 248

XXVI. Ordonnantie van 6 Juli 1879 (Staatsbl. No. 213) regelende den overgang van het toezicht op de particuliere spoorwegen naar den dienst der S. S. 256

XXVII. Policie-Reglement op de dienst van den paardenspoorweg door de stad en de voorsteden van Batavia

tot Meester-Cornelis (Staatsblad 1871 No. 156). 259 XXVIII. Arrest van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-

Indië van 18 October 1881. 265 XXIX. Missive van den Directeur der B. O. W. van 31 Oct.

1881 No. 11166|c gericht aan den Gouverneur-Generaal 272

Sluiten