Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bijlagen

Blz.

XXX. Nota van bedenkingen van den heer Derx tegen de reorganisatievoorstellen van den Directeur der B. O. W. (1887). 278

XXXI. Bijzondere Voorschriften voor de ambtenaren belast met het toezicht op de spoorwegdiensten (Stbl. 1888

No. 44). " 304

XXXII. Bepalingen betreffende de ambtenaren belast met het dageln'ksch toezicht op de spoor- en tramwegdiensten in

N. I. (Stbl. 1909 No. 191). 311 XXXIII. Brief van de directie der S. J. S., S. C. S., S. D. S., en O. J. S. van 21 November 1908 No. 1351 gericht aan den Minister van Koloniën en handelende over de voorgenomen reorganisatie van het „toezicht". 315 XXXIV. Nota en Vervolg-nota der N. I. S. M. en Zuster-maatschappijen inzake de regeling der rust- en diensttijden in de Algemeene Reglementen. 318 XXXV. Regeling van het toezicht op de spoor- en tramwegdiensten in de Algemeene Reglementen (Staatsblad 1917 No. 231). 337

XXXVI. Regeling van den dienst van het toezicht op de spoor-

en tramwegen (Stbl. 1917 No. 322). 344

XXXVII. Instructie van het Hoofd van den dienst van het toezicht op de spoor- en tramwegen (Bijblad No. 8833). 348

XXXVIII. Koninklijk Besluit van 16 Juli 1918 No. 78 houdende vaststelling der instructie van de Gouvernements Commissarissen in Nederland en Nederlandsch-Indië bij de

N. I. S. M. 352

Kaarten-Bijlagen.

XXXIX. Overzichtskaart van de uitbreidingswerken in en om

Batavia. 355 XL. Spoorwegkaart van West-Java (Bijlage van het verslag der Bataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij over 1896). 357 XLI. Overzichtskaart der spoor- en tromwegen in MiddenJava (Bijlage van het jaarverslag der N. I. S. M. over 1913). 359 XLII. Overzichtskaart van de Pasoeroean Stoomtram Maatschappij. 361

Sluiten