Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zy dat nu met zoo goeden uitslag reeds heeft gedaan. Zij wenscht slechts te mogen deelen in de voordeelen van de opgedane ondervinding, eene ondervinding die zij betaald heeft en waarvan de Regering de baten trekt, door deze in staat te stellen te beproeven zelve spoorwegen te bouwen.

Zou het onbillijk zijn als zij tevens wenschte, dat dit op zoodanige wijze geschiedde, dat het bestuur in staat gesteld werd te voldoen aan de eenige verpligting waaraan zn' niet heeft kunnen voldoen, die, om de aandeelhouders eene behoorlijke rente te verrekenen?

Doch niet alleen de billijkheid ook 'slands belang maakt het wen-, schelnk met deze Maatschappij en zelfs wel nu in onderhandeling te treden.

De Maatschappij is in het bezit van de verbinding van twee der drie voorname havenplaatsen met het binnenland waar andere lijnen zullen aansluiten, te Buitenzorg naar de Preanger Regentschappen, in de Vorstenlanden naar Madioen en Bagelen. Alle materialen en materieel, het personeel, alles wat niet op de plaats gevonden wordt, moet derhalve vervoerd worden over de wegeh der Maatschappij, en het behoeft wel niet gezegd te worden, hoe kostbaar dit voor den aanleg, zelfs voor de exploitatie wordt, indien dit tegen tariefsprn'zen moet geschieden. En toch zal de Maatschappij niet anders kunnen doen dan die prijzen vorderen, tenzij zij op andere wijze vergoeding erlange.

De spoorweg naar de Preanger zal zelfs zoo afhankelijk zn'n van die naar Buitenzorg, dat wij het niet doenlijk achten, beide wegen anders dan door één persoon of ligchaam te doen exploiteren, en om daartoe te geraken is het noodzakelijk eene overeenkomst te sluiten met de Maatschappij. , ,

Van de lijn S|V. zal vroeger of later het spoor versmald moeten worden. Alleen door de Maatschappij belang te doen hebben in die versmalling, door aan haar concessie voor aansluitende lijnen te verleenen zal van haar gevorderd kunnen worden, dat zn' medewerke om die versmalling min kostbaar te maken, zelfs een gedeelte der kosten drage. Over al deze zaken zal eenmaal onderhandeld moeten worden en is het voor de Regering voordeeliger dat nu te doen dan later. Nu is het streven nog eene gematigde en wel verzekerde rente van het kapitaal te verkrijgen, de aandeelhouders zullen nu geneigd bevonden worden om daartoe meerdere ondernemingen en de gevaren die er aan verbonden zijn te aanvaarden Maar zoo zal het niet zijn later, wanneer zij, zonder steun van de Regering niet eene matige maar hooge rente hebben verkregen; zn' zullen dan niet te bewegen zijn zich eenige onzekerheid te getroosten, eenig voordeel aan de Regering te verleenen. Toen, zullen zn' dan zeggen de Regering het in hare magt had onzen toestand, zonder noemenswaardige opoffering te verbeteren, heeft zij dit volstandig geweigerd, waarom zouden wij nu die Regering tegemoet komen?

Sluiten