Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om wel uit te drukken dat de bedoeling niet is daardoor den ondernemer meer dan in billijkheid te bevoordeelen, is er bijgevoegd dat dit alleen mag gedaan worden, zoolang de ondernemer minder rente geniet dan die Welke bn' de betrokken concessie gewaarborgd is. Het spreekt overigens van zelf dat deze vergunning niet onbeperkt mag zijn en is daarom het maximum van de som welke de annuiteit voor rente mag bedragen, aangewezen.

Voor beide concessies vragen wij eene garantie van renten, voor de lijn Djocjo — Tjilatjap van 5 %; voor die naar Madioen van 414 % over een gedeelte van het kapitaal.

Van deze laatste weten wij dat een gedeelte geëxploiteerd kan worden minst genomen zonder verlies, en wij maken daarvan gebruik om eene eerste stap te doen tot het bouwen en exploiteren van spoorwegen, zonder Staatshulp. Voor het verdere gedeelte van deze lijn is eene garantie van 4^ % genoeg, omdat de winst van de bestaande concessie weldra de garantiesom zal overtreffen, en dan het meerdere ten bate der Vennootschap behoort te komen. Dit meerdere, zoomede de vermoedelijke winst van het ongegarandeerde gedeelte van den weg, moet ons natuurlijk gerestitueerd worden, en zal voldoende zijn om hetgeen rente en aflossing meer kost dan 4^ %, te voldoen.

Wij hebben redenen, ontleend aan de opgedane ondervinding om te veronderstellen dat zoowel door het verkeer op den nieuwen zijtak, als door de vermeerdering van vervoer bp de bestaande lijnen, ten gevolge van dezen zijtak en de lijn Djocjo — Tjilatjap, zeer spoedig de winst van deze concessie ook de vermeerderde garantiesom van ƒ 1.080.000.— zal overtreffen.

Van de lijn Djocjo — Tjilatjap hebben wn' niet zoo gunstige verwachtingen. Een klein gedeelte er van, dat nabij Djocjo gelegen, zal zeker dadelijk, en het gedeelte tusschen Banjernegara en Banjoemas kan spoedig de kosten dekken, maar de afdeelingen Keboemen — Banjernegara (eene berglijn) een Banjoemas — Tjilatjap, zullen aanvankelijk zeer weinig opbrengen, omdat daar alleen transitovervoer te wachten is en dit zich slechts langzaam ontwikkelt. Voor deze lijn wordt dan ook eene garantie over het geheele kapitaal gevorderd, en is deze gesteld op 5 % over 40 jaren, dat is y2 % meer doch 3 jaren korter dan van de ln'n S|V. Dit zou niet voldoende zijn om de rente en aflossing te betalen wanneer het geheele kapitaal door eene leenmg werd verkregen, maar is voldoende, wanneer voor een gedeelte ervan aandeelen worden uitgegeven; deze zullen dan naarmate de plaatsing der leeningen op voordeeliger voorwaarden kan geschieden en naarmate de weg meer aan aanleg kost tusschen de 4y% en 5 % rente ontvangen.

Hoewel de vrees dat concessionarissen van gegarandeerde lijnen, niet met de noodige zuinigheid zouden werken, ons ongegrond voorkomt, omdat het niet is te veronderstellen dat zij hunne schulden zullen vergrooten,

Sluiten