Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden, wat de hoofdpunten betrof'; eenige wijzigingen behoorden te ondergaan.

De correspondentie over die wijzigingen werd na ons schrijven van den 11 July afgebroken, waarschijnlijk ten gevolge van het voorgenomen aftreden van den toenmaligen Minister van Koloniën.

Zijner Excellentie's opvolger vatte die echter bn' brief van den 11 December weder op. De onderhandelingen verder, gedeeltelijk schriftelijk, meestal mondeling voortgezet, hadden ten gevolge dat de Raad van beheer, na de goedkeuring van Commissarissen te hebben verkregen, den 6 Maart jl. kon verklaren, bereid te zn'n aan de aandeelhouders magtiging te vragen om de ontworpen overeenkomsten met de Regering te sluiten. Wij hebben U bijeengeroepen dadelijk nadat wij de zekerheid hebben gekregen, dat ook de Regering zich met deze ontwerpen vereenigde.

De overeenkomsten, vier in getal, worden U hierbij aangeboden, met eene kaart waarop van de nieuwe spoorwegen is aangegeven de hoofdrigting, welke aangenomen werd bij het vaststellen van het vereischte aanlegkapitaal.

Uit deze stukken blijkt dat wij geslaagd zijn in de poging, ingevolge de opdragt van de aandeelhouders gedaan, om den werkkring der Maatschappij uit te breiden. Onze spoorwegen in Midden-Java worden met ongeveer 350 kilometers vermeerderd, en wel zoodanig, dat zij het geheele gebied waarvan Samarang de natuurlijke afscheepplaats is, doorsnijden en eene verbinding wordt daargesteld tusschen dit gebied en Tjilatjap, de voornaamste en de eenige goede haven van de Zuidkust. Wij hebben vruchtelooze pogingen gedaan om van de Regering te verkrijgen, dat die verbinding zóó zou worden gelegd, dat zij ten nutte kwam ook van het gebied, waarvan Tjilatjap de natuurlijke af voerplaats is, namelijk door het dal van de rivier Serayoe, de eigenlijke Banjoemas. De nu geconcedeerde rigting is de kortste en gemakkelijkste, het best geschikt voor het doorgaande verkeer, maar heeft geen locaal vervoer; die door ons verlangd is 60 kilometers langer en gaat over een brug, doch heeft voor een ruim gedeelte een locaal verkeer voldoende om, zelfs zonder aansluiting met andere wegen, te bestaan. De Regering, aannemende dat het doorgaand verkeer groot zou zijn, meende ten bate daarvan de eigenlijke Banjoemas buiten de spoorweggemeenschap te moeten houden. Wij, overtuigd dat Tjilatjap nooit een groot doorgaand vervoer zou geven, meenden dit te moeten achterstellen bij het belangrijke vervoer dat uit het Serayoedal en Noordelijk Bagelen met geheel Java en Tjilatjap te wachten is.

De Regering maakt het verleenen van eene concessie afhankelijk van twee voorwaarden, namelijk het versmallen van de spoorwijdte op de bestaande lijnen voor gezamenlijke rekening en de overdragt van de concessie Batavia-Buitenzorg aan den Staat. In*beide voorwaarden stemden wif toe.

Sluiten