Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedr. stuk 1876-77 II. 205 No. 3.

Overdragt der lijn Batavia-Buitenzorg aan den Staat.

De Ministers van Koloniën en van Financiën, daartoe gemagtigd by Koninklijk besluit van 19 April 1877, No. 25, zyn, namens den Staat der Nederlanden, met de Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij, vertegenwoordigd door haren Raad van beheer, daartoe gemagtigd by besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders van 13 Juny 1877, overeengekomen als volgt:

Art. 1.

De Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij verkoopt aan den Staat der Nederlanden den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg, met alle gebouwen, rollend en vast materieel, inventaris, magazynsvoorraad, en al hetgeen verder daartoe behoort, in den toestand waarin een en ander zich zal bevinden op den dag der overdragt.

Art. 2.

De Staat der Nederlanden betaalt aan de Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij als koopprijs eene som van vyf millioen gulden betaalbaar in Nederland binnen een jaar na den dag der overdragt, in éen of meer termijnen, naar keuze der Regering.

Art. 3.

De overdragt geschiedt op een nader tusschen den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij overeen te komen dag, maar binnen een jaar na de afkondiging der wet, waarbij deze overeenkomst, voor zooveel noodig, wordt bekrachtigd.

Door de overdragt vervalt de aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van dezen spoorweg.

Art. 4.

Het voor den weg bestaande reservefonds, alle gelden op den dag der overdragt in de kassen der stations aanwezig, en alle op dien dag

Sluiten