Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschenen vorderingen, uit den eigendom en de exploitatie van den weg voortvloeiende, blijven ten bate van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, die daarentegen voor hare rekening houdt alle lasten wegens door haar, tot en met dien dag, ten dienste van het tot stand brengen, onderhouden en exploiteeren van den weg is aangeschaft en verkregen.

Van dien dag af wordt aan haar in Nederland door den Staat vergoed vijf percent rente over het nog niet betaald bedrag van den in artikel 2 genoemden koopprijs, tot de betaling toe.

Art. 5.

De kosten, vallende op de overdragt of op den overgang van het verkochte, znn voor rekening van den Staat.

Art. 6.

Deze overeenkomst treedt eerst in werking wanneer zn', voor zooveel noodig, door de wet is bekrachtigd.

Zn' wordt geacht niet te zn'n gesloten, wanneer binnen een jaar na hare dagteekening die bekrachtiging geweigerd of niet verleend is.

Aldus'in triplo opgemaakt te 's-Gravenhage, den 13 Junij 1877.

De Minister van Koloniën, (w.g.) F. ALTING MEES.

De Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, (w.g.) J. GROLL. „ DAUM.

De Minister van Financiën, (w.g.) H. J. VAN DER HEIM.

Sluiten