Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelote aandeelen en onderaandeelen te doen deelen in de overblijvende 90 per cent, met dien verstande dat hoogstens twee per cent over het. bedrag van ieder uitgeloot aandeel of onderaandeel kan worden uitgekeerd;

c. van het daarna overblijvende wordt de helft afgedragen aan den Staat, in mindering van de schulden der vennootschap.

Zoodra de schulden der vennootschap aan den Staat geheel zn'n voldaan, deelt deze voor een vierde in hetgeen, na aftrekking van de sub a en 6 bedoelde uitkeeringen, boven de zeven ten honderd over het niet geamortiseerd bedrag der aandeelen in de vennootschap kan worden uitbetaald.

De bij dit artikel bedoelde betalingen aan den Staat geschieden binnen eene maand nadat de jaarlijksche balansen door den Minister van Koloniën zijn goedgekeurd.

Art. 91. De algemeene balans en winst- en verliesrekening der vennootschap, zoomede de tot deze onderneming betrekking hebbende balans en winst- en verliesrekening, en de rekeningen van de fondsen in artikel 84 genoemd, worden onderworpen aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën.

Indien over deze stukken of over de toepassing van artikel 78, 83, 85, 86, 87, 88 en 89 geschil ontstaat, wordt daarover in het hoogste beroep beslist door drie scheidslieden, van welke één te benoemen van weerszijden en de derde door den Hoogen Raad der Nederlanden.

Art. 2.

Deze overeenkomst treedt eerst in werking wanneer zij, voor zooveel noodig, door de wet is bekrachtigd.

Zn' wordt geacht niet te zijn gesloten, wannéér binnen een jaar na hare dagteekening die bekrachtiging geweigerd of niet verleend is.

Aldus in triplo opgemaakt te 's Gravenhage, den 13den Junij 1877.

De Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, (get.) J. GROLL. (get.) DAUM.

De Minister van Koloniën, (get.) F. ALTING MEES.

De Minister van Financiën, (get.) H J. V. D. HEIM.

Sluiten