Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnen zes maanden na het vaststellen der rigtingen door den Gouverneur-Generaal, worden achtereenvolgens voor de verschillende deelen der spoorwegen ter goedkeuring aan den Gouverneur-Generaal aangeboden lengteprofielen op de schaal van 1 op 10 000,-in duplo, en eenige dwarsdoorsneden van de aardebaan bij óphoogingen en ingravingen.

De punten, waar de Maatschappij voorstelt stations, halten, uitwijkplaatsen, bruggen, duikers, overwegen of andere kunstwerken te maken, worden zoowel op de algemeene kaarten als op de lengteprofielen aangewezen.

Art. 7.

Nadat de profielen, in het vorig artikel bedoeld, door den Gouverneur-Generaal zijn goedgekeurd, biedt de Maatschappij hem opvolgend ter goedkeuring aan de volledig uitgewerkte plannen, in duplo, van al de uit te voeren kunstwerken.

Alleen de plannen, die in Europa uit te voeren werken betreffen, worden niet aan den Gouverneur-Generaal, maar aan den Minister van Koloniën ter goedkeuring aangeboden.

Art. 8.

De Minister van Koloniën en de Gouverneur-Generaal zn'n bevoegd om, in overleg met de Maatschappij, in de ter goedkeuring ontvangen plannen, profielen en ontwerpen de noodig geoordeelde wijzigingen te brengen, zonder evenwel iets voor te schrijven wat strijdig zoude zijn met de voorwaarden, waaronder de concessie verleend.

De ontwerpen van werken, binnen de verboden kringen van vestingwerken aan te leggen, worden aan eene afzonderlijke beoordeeling van het militair departement in Inlië onderworpen.

Staande de uitvoering kan de Maatschappij die wijzigingen voorstellen, welke zij nuttig oordeelt.

Deze wijzigingen kunnen echter niet ten uitvoer worden gebragt, dan na voorafgaande goedkeuring en toestemming van den Minister van Koloniën of van den Gouverneur-Generaal.

Hierop is echter van toepassing het bepaalde bh' de 3e alinea van art. 11.

Art. 9.

Binnen twaalf maanden nadat de ontwerpen, volgens art. 6 aangeboden, zijn goedgekeurd, biedt de Maatschappij den Gouverneur-Generaal ter goedkeuring aan de uitgewerkte grondkaarten, in duplo, en de bijzondere bescheiden, noodig voor de onteigeningen ten algemeenen nutte van

3

Sluiten