Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle gronden, die voor de wegen, do stations, de halten, de wegwachtershuisjes en andere aanhoorigheden en inrigtingen, en voor het halen van specie en ballast, het vervoer en het ter zijde stellen van aarde of materialen, het verleggen van wegen en waterleidingen, en in het algemeen voor het tot stand brengen van den spoorweg benoodigd zijn.

De grondkaarten moeten zijn op de schaal van 1 op 5000 in onbebouwd terrein (woesten grond), van 1 op 1000 in dorpen of waar de eigendommen zeer klein zijn, van 1 op 2500 overal elders.

Art. 10.

De onteigeningen geschieden ten name en ten koste van de Maatschappij, op de wijze bij de algemeene verordening, regelende de onteigening ten algemeenen BBtte in Nederlandsch-Indiƫ, bepaald.

Voor zoover het Gouvernement over den benoodigden grond de vrije beschikking heeft, wordt die aan de Maatschappij kosteloos in regt van opstal afgestaan voor zoolang als de concessie duurt.

Art. 11.

De uitvoering der werken geschiedt door de Maatschappij, volgens de plannen door den Minister van Koloniƫn of den Gouverneur-Generaal

goedgekeurd. . .

De Maatschappij is verpligt zich in de uitvoering stiptelnk te gedragen naar de goedgekeurde ontwerpen.

Met geen werk mag worden aangevangen alvorens die goedkeuring is verkregen. Wanneer, wat de door den Gouverneur-Generaal goed te keuren ontwerpen betreft, geen beschikking is ontvangen binnen drie maanden nadat zij zijn aangeboden, wordt verondersteld, dat de goedkeuring is verkregen.

Alle werken worden overeenkomstig de regelen der kunst uitgevoerd en met alle zorg behandeld om goed en deugdzaam werk te erlangen.

De Regeringsbeambten met het toezigt over de uitvoering der werken belast, zijn bevoegd voorloopig te doen staken elk werk dat met overeenkomstig de bepalingen der voorwaarden van concessie en de door het Gouvernement goedgekeurde plannen wordt uitgevoerl.

De Gouverneur-Generaal kan zoodanig werk geheel of gedeeltelijk doen afbreken en weder opbouwen ten koste der Maatschappij, en^zulks indien de Maatschappij eene maand na de eerste aanzegging in gebreke bln'ft aan de ontvangen bevelen te voldoen.

Art. 12.

De werken worden gemaakt met materialen die gewoonlijk, onder gelijke omstandigheden, op Java worden gebruikt.

Sluiten