Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 17.

Bijaldien men in de uitgravingen voor den aanleg van de spoorwegen eenig voorwerp vindt, belangrijk voor kunst, oudheid, penningkunde of natuurlijk geschiedenis, wordt daarmede gehandeld volgens de bepalingen, die in Nederlandsch Indië gelden.

Art. 18.

Met toestemming van den Gouverneur-Generaal en na voorafgaand overleg met de Maatschappij, zal een ieder langs de spoorwegen en in de nabijheid magazijnen mogen oprigten of aanlegplaatsen maken, met werktuigen en toestellen voor het laden en lossen der wagens geschikt, en deze door zijsporen met de spoorwegen verbinden, zoodanig echter, dat de te laden en te lossen wagens het vrije verkeer op de spoorwegen niet belemmeren. .

De bediening der hekken en excentrieken op de spoorwegen geschiedt door de bedienden der Maatschappij, doch de kosten dier bediening worden gedragen door de eigenaars der zijsporen.

Art. 19.

De Maatschappij is gehouden zich te verstaan met elk eigenaar van fabrieken, landbouw- of andere industrieele ondernemingen, die, zich onderwerpende aan de hieronder voorgeschreven bepalingen, een Wtak wil maken, bestemd om den zetel zijner onderneming in verbinding te brengen met de spoorwegen. * A~

Bij gebreke van overeenstemming te dezen opzigte beslist de Gouverneur-Generaal, na de Maatschappij gehoord te hebben.

Alle zijtakken, hier bedoeld zullen worden gemaakt op kosten van de eigenaren der fabrieken,'landbouw- of andere industrieele ondernemingen en wel zoodanig, dat daaruit geen belemmering in het verkeer op de hoofdlijn, geen oorzaak van schade voor het materieel, noch eenige biizondere kosten voor de Maatschappij ontstaan.

De plannen dezer particuliere zijtakken zullen vóór elke uitvoering moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van den Gouverneur-

De zijtakken zullen door de eigenaren met zorg worden onderhouden. De Maatschappij heeft het regt om door hare beambten op dit onderhoud en op het gebruik van haar materieel op de zijtakken toezigt

te doen houden. .... ,

De Gouverneur-Generaal zal te allen tijde de wnzigingen kunnen voorschrijven, die nuttig zullen worden geoordeeld in de aansluiting aan de hoofdlijn.

Sluiten