Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitvoering van deze wijzigingen komt ten laste van de eigenaren der zijtakken.

De Gouverneur-Generaal zal eveneens, na de eigenaren te hebben gehoord, de tijdelijke wegneming kunnen bevelen der aan het punt van aansluiting geplaatste excentrieken, in het geval dat het vervoer op de zijtakken mogt gestaakt worden.

Het sluiten der hekken en de dienst der excentrieken aan het aansluitingspunt geschiedt van wege de Maatschappij.

De kosten daarvan worden gedragen door de eigenaren der zijtakken.

Bij geschil omtrent het bedrag dier kosten wordt door drie scheidsmannen beslist, van welke één benoemd wordt door de Maatschappij, één door den belanghebbende en één door den voorzitter van den raad van justitie, onder wiens regtsgebied de spoorweg gelegen is. Deze bepaling is mede van toepassing ingeval van geschil omtrent de kosten, bij het laatste lid van het vorig artikel bedoeld.

Art. 20.

Indien de Gouverneur-Generaal den aanleg van wegen, kanalen of spoorwegen gebiedt of toestaat, die de bij deze concessie bedoelde spoorwegen doorsnijden, kan de Maatschappij dien niet beletten.

Alle noodige beschikkingen zullen genomen worden opdat geen verhindering aan het verkeer of den dienst worde veroorzaakt, of eenige onkosten voor de Maatschappij daaruit voörtvloejjen.

In het geval daaruit eene duurzame vermeerdering van onkosten voor het onderhoud of den dienst mogt voortvloen'en, zal haar eene schadeloosstelling, daarmede gelijkstaande, worden toegestaan.

Art. 21.

De Maatschappij is verpligt te gedoogen, dat aan de spoorwegen, in deze concessie bedoeld, andere spoorwegen, waarvan later de aanleg mogt worden geboden of toegestaan, zich zoodanig aansluiten, dat de reizigers en goederen zonder overlading van den eenen spoorweg op den anderen kunnen overgaan.

Zoo ten behoeve der aansluiting op de spoorwegen werken te veri-igten zijn, of de kosten van den spoorwegdienst of van het onderhoud moeten worden vermeerderd, zal deswege schadeloosstelling worden verleend.

De schadeloosstelling, in dit en in het vorig artikel bedoeld, wordt, bn' gebreke van minnelijke schikking, bepaald door drie scheidsmannen te benoemen als in art. 19 is aangewezen,

Sluiten