Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV.

Voorloopig Verslag betreffende het wetsontwerp tot bekrachtiging van eenige artikelen van vier met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomsten.

Gedrukt St. 1877-78. 28. No. 1. (j5e vroegere stukken zijn gedrukt onder No. 205 der zitting 1876|77).

Onder dagteekening van 27 Julij 11. werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter overweging aangeboden een ontwerp van wet tot bekrachtigig van eenige artikelen van vier met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomsten. Het afdeelingsonderzoek dezer voordragt, dat ten gevolge der ministeriele krisis eerst in het laatst der maand November plaats had, heeft de volgende uitkomsten opgeleverd. l)

S 1 Terwijl men in vier afdeelingen algemeen van gevoelen was, dat het'bij een voorstel tot uitbreiding van het spoorwegnet op Java slechts de vraag kon zijn op welke wijze de behoefte aan ^iere ^orwegen zou worden bevredigd, doch de behoefte zelve zoowel al > deaanspraken van Java om haar bevredigd te zien (in aanmerking genomem ZtTxZL^e spoorwegen uit Indisch geld zyn bekostigd),bej« allen twijfel verheven werden geacht, bleek er in eene afdeeling te dien annripn verschil van gevoelen te bestaan. ™™ZZt*e» dezer afdeeling deden uitkomen, dat den Staat in de laatste jaren door het ondernemen van een tal van groote tïi^ïuW #■ zwaard. Thans,

en nog meerdere staan te wachten, moet de Staat zich ^m^Mtoeto voor net ondernemen van nieuwe groote werken en het aangaan van nïuwelverpligtingen. Deze leden spraken den wensch mt, dat de pas opgetreden Regering meer zoude streven naar mkrmiping^ van utgaven dan het vorig Bewind gedaan had; W™^™^ ™££ uitgaven geldt, die door leeningen ZlZlZ dus het nageslacht zou worden bezwaard, met de finantieie Kr natie $e rade gaan.

Sluiten