Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

constructie haar kostte, bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij in kas zal komen en nu naar hare eigene rekening althans ruim 11/2 millioen gulden buitengewoon bij haar beschikbaar zal worden, — gaat het aan, vroeg men, zoodanige som contant aan haar te laten uitbetalen door den Staat, zonder eenigerlei verrekening met de ruim ƒ 3.000.000, die de Maatschappij aan den Staat schuldig is? Waren er dan geen termen om haar te verpligten den koopprijs, zoo al niet geheel, dan toch voor het deel, dat als zuivere winst kan worden beschouwd, aan te wenden tot delging der voorschotten ten behoeve der lh'n SamarangVorstenlanden ?

Aan eene regeling als voorgesteld wordt kon men moeijelijk het karakter van een vermomd subsidie ontzeggen en het geldelijk belang van den lande scheen op eene andere wijze beter te kunnen worden gediend.

Afgescheiden intusschen van dat punt, en — daargelaten de zonderlinge ruimte, die bij art. 1 aan de Maatschappij is gelaten — rees nog een gansch ander tweetal bezwaren:

1°. De Regering wil het bestaande lijntje — en wel zóó als het is en ligt (want anders voorzeker ware eene som van ƒ 5.000.000 voor een te reconstrueren weg niet te verantwoorden), de Regering wil het bestaande lijntje Batavia-Buitenzorg tot één verbinden met een van Buitenzorg uit aan te leggen lijn naar de Preanger.

Dat alsdan heel wat zwaarder en heel wat meer eischend verkeer over dat lijntje Batavia-Buitenzorg zal plaats grijpen hoeft geen betoog.

Znl de-weg, in onder — en bovenbouw, daartegen bestand zijn?

Is hh' daarvoor sterk genoeg geconstrueerd?

Is zijn aanleg, onderhoud en toestand daarvoor voldoende te rekenen?

En op welke gronden, op welke opnemingen, wanneer en door wien gedaan en gerapporteerd, — mag een eventueel bevestigend antwoord steunen ?

Terwijl men met belangstelling inlichtingen op deze vragen van regelingswege te gemoet zag, aarzelden sommige leden niet daarop een ontkennend antwoord te geven. Aangelegd hoofdzakelijk met het oog op personenvervoer, is, zeiden zij, deze lijn meer een tramway dan een groote spoorweg, voor goederenvervoer geschikt. Maakt zij eenmaal een deel uit der lijn Batavia-Preanger, dan zal zij als het ware geheel op nieuw moeten worden gelegd en de onkosten hiervan zullen, gevoegd by den» nu voorgestelden koopprijs, zoo hoog loopen, dat een geheel nieuwe weg, van de haven Batavia af, zeer zeker minder zoude kosten.

2°. Door een geheel nieuwen weg aan te leggen zoude het voordeel worden verkregen, dat men voor de keus van de rigting der ly'n BataviaPreanger geheel vry' was, zonder aan de bestaande rigting, met een ander doel gekozen, gebonden te zyn. Immers ligt de goede rigting van verbinding tusschen Batavia en de vlakte van Bandong niet over de spoorwegly'n

Sluiten