Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het verrekenen van het kapitaal-subsidie voor de lynen a en & van art. 1 hiervoren, vermeld by art. 3 hiervoren, worden die lynen verdeeld in sectiën niet te boven gaande 25 strekkende kilometers.

7o. Binnen 6 maanden na oplevering van elke der sectiën van deze lijnen ten genoege van de Regering, betaalt de Staat het subsidie van kapitaal, vermeld by art. 3 hiervoren.

8o. Het kapitaal van aanleg der lynen a, b, c en d van art. 1 hiervoren op den voet dezer voorloopige concessie minus het kapitaal-subsidie vermeld by artt. 3 en 7 hiervoren, wordt verdeeld in aandeelen- en obligatiën-kapitaal in de verhouding van 1 tot

Over het aandeelen-kapitaal waarborgt de Staat pCt.rente voorwaardelijk gedurende ... jaren; over het obligatiën-kapitaal: hoogstens ... pCt. onvoorwaardelijk voor rente-betaling en aflossing by wyze van annuiteit, gedurende ... jaren; beiden ingaande met den dag der aanvaarding van de definitive concessie. De gewaarborgde rente wordt, op den voet by' de definitive concessie overeen te komen, door den Staat half-jaarlyksch uitbetaald vóór of op den 1 Julij onafhankelijk van de jaarlyksche vaststelling der uitkomsten van het beheer, maar tegen vergoeding aan den Staat van pCt. 's jaars, over den ty'd verloopende

tusschen de uitbetaling der gewaarborgde rente en de jaarlyksche vaststelling der uitkomsten van het beheer.

Voor het bedrag der kapitaal-subsidie vermeld by' de artt. 3 en 7 voren wordt door de vennootschap losrente uitgegeven, aflosbaar binnen, stelle 12 jaren, op zoodanige voorwaarden als by de definitive concessie wordt overeengekomen.

9o. De hoofdsom van hetgeen de Staat wegens waarborg van rente uitschiet wordt eene rentelooze schuld ten laste van concessionarissen of de vennootschap die hen vervangt, en wordt terugbetaald uit hetgeen de lynen meer opbrengen dan 6 pCt. netto over het gefourneerd vennootschappelijk kapitaal, in de verhouding van 50 pCt. voor den Staat en 50 pCt. voor de vennootschap. Ter berekening van de netto opbrengst der lijnen wordt de exploitatie-rekening boven de gewone kosten van exploitatie op den voet by de definitive concessie overeen te komen, belast met zooveel gulden per kilometer als naar luid der opnemingen zal worden gerekend gelijk te staan met 12 pCt. van de bruto-ontvangsten der exploitatie na zes jaren opening van het verkeer, tot het vormen van een reservefonds voor bekostiging van het herstellen van buitengewone schade aan weg, werken, gebouwen en materieel als van spoorstaven, wissels, draaischijven enz., en van uitbreiding van stations-inrigtingen.

Sluiten