Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bereiken van Buitenzorg uitgaan, dan moet eerst de lijn Batavia-Buitenzorg door den Staat worden overgenomen of wel er moet voor den verlengden spoorweg concessie met Staatshulp worden verleend aan de maatschappij, die eerstgenoemde lijn bezit. Eenige leden echter meenden, dat de geopperde bezwaren zoo niet geheel dan toch grootendeels te overwinnen zouden.zijn door het sluiten van een contract van exploitatie voor de nieuwe lijn met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. De wederzijdsche belangen zouden dan overeen te brengen znn.

Maar, werd gevraagd, blijft, als men van Buitenzorg uitgaat met in elk geval het bezwaar bestaan, waarvan op bladz. 7 van het Voorloopig Verslag van 3 Januari 1878 werd gewag gemaakt, het bezwaar namelijk, dat de lijn Batavia-Buitenzorg, als hoofdzakelijk voor personen-vervoer aangelegd, niet bestand zou zijn voor de veel zwaardere lasten, die daarop zouden móeten worden vervoerd, als zy met de lijn naar de PreangerRe Jntschappen één was? Men antwoordde door eene. verwnzing naai ÏÏJ^oS^ dit punt in hetzelfde Verslag voorkomt. De geuite vrees SeTniet geregtvaardigd. De voorwaarden ^.^^^"21 dP zwaarte der spoorstaven, zijn voor de lyn Batavia-Buitenzorg geheel dez Sded. voor de lynen op Java, die thans door het Gouvernement zyn SeSïd Mea aan de geschiktheid der lijn voor meerder vervoer iets ^brtk indÏn onder- en bovenbouw te wenschen overlieten, zou dtt aan iSKi zelve te wijten zijn, die daarop dan geen voldoend . "1 n , hebben gehouden. Intusschen werd door sommigen eenige IZTtJZ^ZeTlz op dit punt, althans indien de Minister van gerusv» . t overEolllg geacht.

KOl°™^eHS b— tegen den aanleg van menwe

==SS5555SSHSS?

T i-TZ aX^dier tyTniet wenschelijk, zoolang de Staat niet in Was toch de aanleg dier lyn m d k met rijp

aangelegd, zich tot die van Maaioe vruchtbare, sluit zich aan eene bestaande St^^a^ sterk bevolkte streek en by den bouw daarvan zou men j geringe technische ™eyelyk£dente£££ lyn vorderde belangryke geldelyke «P0^^ U llen kosten. Voor van 235 kilometers en wordt geraamd ƒ van Indië

de beperkte finantiele krachten hetz\V^^^ van een

was dit meer

anderen weg van 183 kilometers, aie j &v behoefte van Java

Van de zijde dergenen, die op der gemeen-

aan spoorwegen wilden hebben voorzien en de verbetering

Sluiten