Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap met de Preanger-regentschappen eene zaak van overwegend gewigt achtten, werd de vraag geopperd of de voorgestelde rigting Buitenzorg-Bandong wel de meest verkieslijke was. Enkele leden meenden dit te moeten betwijfelen. Het was toch uit een technisch oogpunt geen gemakkelyke taak, die men wilde ondernemen. Men had, om zich daarvan te overtuigen, slechts te herinneren wat het jongste Koloniaal Verslag daarvan zegt. „De lijn Buitenzorg-Tjitjalengka", leest men daar op bladz. 149, „is voor verreweg het grootste gedeelte een bergspoorweg die herhaaldelijk vrij sterk rijst en daalt, en waarin twee tunnels (een van 750 en een van 407 M), eene brug (over de Tjitaroem) met 3 openingen elk van 40 M. wijdte, op pijlers van ruim 50 M. hoogte en een aantal andere meer of minder belangrijke rivierovergangen en andere kunstwerken noodig zijn". De bedoelde leden meenoen, dat de vroeger voorgestelde lyn, die bij Pondok Tjina de lyn Batavia-Buitenzorg verlaat en dan, oostwaarts en zuid-oostwaarts zich ombuigende, de thans voorgestelde rigting, bij Tjisokkan ontmoet, reeds vele voordeelen boven het thans ontworpen plan zou aanbieden. Thans echter nu de haven van Batavia wordt aangelegd, zou dat vroegere voorstel niet geheel moeten gevolgd worden. Men zou van Tandjong-Priok, die haven, moeten uitgaan en dan, de lijn Batavia-Buitenzorg ter zijde latende, in zuid-oöstelnke rigting voortgaan tot men kort voor Tjibaroesa de lijn ontmoet die uit Pondok Tjina werd geprojecteerd, waarvan dan verder de ontworpen rigting zou moeten gevolgd worden tot nabij Tjisokkan om langs de thans door de Regering voorgestelde rigting de vlakte van Bandong te bereiken Die lyn zou voor goederen, die van Bandong af direct naar de haven van Batavia verzonden worden, 50 kilometers, voor passagiers, die naar Batavia reisden, 35 kilometers korter zijn. De overneming der lyn BataviaBuitenzorg werd dan niet vereischt. Daarenboven zou, daar de moeyelüke berglyn tusschen de Salak en de Gedeh ontweken werd, minder klimming en daling worden vereischt. Geen kostbare tunnel, waarvan toch altijd de kosten moeyelyk te ramen zyn, geen enkele helling van H30, zooals thans wordt voorgesteld, zou noodzakelijk worden.

Tegenover deze bedenkingen verwees men naar het uitvoerig verslag onder no. 17 bij de Indische begrooting van 1878 overgelegd, en in het byzonder naar hetgeen in dat stuk op bladz. 25 voorkomt. Zoo uitvoerig en overtuigend worden daar de voordeelen aan de rigting BuitenzorgBandong verboden, uiteengezet, dat het debat over dat punt Wel gesloten kon worden verklaard. Wel gaf men toe, dat zoowel de cijfers van de geraamde uitgaven als die van de ontvangsten waarschijnlijk later zeer gewijzigd zouden moeten worden, en dat vooral de exploitatie-kosten zouden blijken veel te laag geraamd te zyn, maar voor de vergelijking der beide hier tegenover elkaar gestelde geprojecteerde lynen waren die cijfers voldoende, en dan bleek, dat de door de Regering thans voorgestelde rigting de eenige was, die aannemelijk kon worden geacht.

Sluiten