Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nota van wijzigingen in het wetsonwerp.

Gedr. stuk 1877-78. II. 131 No. 6.

Art. 1.

De 1ste alinea wordt gelezen als volgt:

Ten behoeve van den aanleg voor rekening van den Staat, van spoorwegen ter verbinding van Sidhoardjo (in de lijn Soerabaija-Pasoeroean) met Madioen en Blitar, en ter verbinding van Buitenzorg met Tjitjalengka, Wordt in het 1ste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1878, betreffende de uitgaven in Nederland, de onderafdeeling 41 „Spoorwegen", verhoogd met zes honderd duizend gulden (f 600 000) en alzoo gebragt op een millioen drie honderd zeven en tachtig duizend gulden (ƒ 1.387.000.—.)

Art. 2.

In litera b, achter de omschrijving van onderafdeeling 86, te doen volgen: „ten behoeve van den aanleg der in art. 1 genoemde lijnen" verhoogd enz.

Art. 3.

De omschrijving van het voorgestelde onderdeel 10 wordt gewijzigd als volgt:

„Uitkeering uit de nader bij de wet vast te stellen batige sloten der algemeene rekeningen wegens de ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië over de dienstjaren 1873 en 1874, vijf millioen drie en veertig duizend drie honderd vijf en zestig gulden (ƒ 5.043.365).

Art. 4 wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Het bedrag der uitkeering uit de nader by de wet vast te stellen batige sloten der algemeene rekeningen wegens de ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië over de dienstjaren 1873 en 1874 bij art 1 no. 10, der wet van 17 November 1876 (Staatsblad no. 230) toegewezen aan de middelen ter goedmaking van de uitgaven begrepen in de begrootmg van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1877, wordt verminderd met vijf millioen drie en veertig duizend drie honderd vijf en zestia gulden" (ƒ 5.043.365).

Sluiten