Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Tweede Kamer gebleken was dat men er prys op stelde dat plannen betreffende den aanleg van nieuwe spoorwegen niet bü' de gewone begrootingsontwerpen, maar by afzonderlyke wetsvoorstellen aanhangig gemaakt. De indiening van een afzonderlek wetsvoorstel is daarom voorbereid, maar zü' heeft in het vorige zittingjaar niet plaats gevonden, vooral, naar het schynt, omdat de Regering rekende dat zoodanig voorstel toch niet behandeld zou kunnen worden, in verband met de andere werkzaamheden die bü de Staten-Generaal aan de orde waren of moesten komen. En zoo is het de taak der tegenwoordige Regering geworden om de wetgevende magt in de gelegenheid te stellen tot het nemen eener beslissing nopens den aanleg der lyn Madioen-Soerakarta.

Daartoe strekt de nevensgaande wetsvoordragt, wier vorm overeenstemt met die der wetten van 6 April 1875 (Staatsblad No. 61) en 6 Juny 1878 (Staatsblad No. 93), waarby omtrent den aanleg der thans in uitvoering zynde Staatsspoorwegen is beslist. •'

§ 2. Volgens het hierboven bedoelde avant-projet zal de lyn Madioen-Soerakarta eene lengte hebben van 96 kilometers. De kosten van aanleg zyn begroot op ƒ 7.400.000.— dat is omstreeks ƒ 77.000.— per kilometer. Uit de Memorie van Toelichting betreffende hei, avant-projet, waarin het tracé, uitgaande van Soerakarta, uitvoerig becshreven wordt, moge hier het navolgende worden overgenomen:

„De lyn — zoo leest men in dat stuk — begint (te Soerakarta op het station van den bestaanden spoorweg, en loopt Van daar in oostelyke rigting naar de Solo-rivier, welke op pl. m. 4Va kilometer van genoemd station wordt overgegaan, nagenoeg 200 M. bovenstrooms van de overvaart in den postweg van Solo naar Madioen, waar een geschikt punt voor eene spoorwegbrug bestaat.

„Aan de overzyde der rivier loopt de lyn nog in nagenoeg oostelyke rigting tot Paloor, waar eene halte is ontworpen naby het punt waar op den postweg de weg van Karang-Pandan uitkomt, waarlangs jaarlijks gemiddeld 36.000 pikols suiker van de fabrieken Tasikmadhoe en Triagan en 17.200 pikols koffy van veertien ondernemingen en van de MangkoeNegaransche landen Karang-Pandan en Tawang-Mangoe worden afgevoerd.

„Van Paloor gaat de lijn noordoostWaarts door het vlakke terrein langs den voet van den Lawoe, en — om het meer geaccidenteerde ter rein zoomede de noodzakelykheid van het maken van een groot aantal duikers of kleine bruggen te ontgaan — nagenoeg in dezelfde rigting als de postweg, naar de hoofdplaats van de adsistent-residentie Sragen. Op dit traject komt by de halte Grompol de weg van Moenggoer uit, waarlangs de producten van de op de helling van den Lawoe gelegen landen Kerdjoen Tengklik, bestaade uit gemiddeld 7700 pikols koffü' per

Sluiten