Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langd worden om het overvloedige product der gouvernementstuinen en vrijwillige aanplantingen der bevolking te oogsten; eindelijk, om 'slands weerbaarheid te verhoogen, door het mogelijk te maken dat de troepen als het ware onmiddelijk uit de centrale stellingen, waar ze gelegerd zijn, daar gebragt kunnen worden waar op een gegeven oogenblik van hunne diensten moet worden gebruik gemaakt. Aan deze onderscheidene bestemming kunnen-de spoorwegen niet naar eisch voldoen, wanneer zjj niet aan elkander sluiten. Het zou dus eene verkeerde politiek zijn om de verbinding der spoorwegen in Midden-Java, die als de voltooijing van aangevangen werken is aan te merken en in korten tijd tot stand kan worden gebragt, uit te stellen ter wille van eene andere lijn, wier aanleg veel meer tijd en geld zou vorderen en als een geheel nieuw werk zou moeten worden beschouwd (In 't bijzonder wordt hier gedoeld op de lijn Tjilatjap-Djokjokarta, waaraan men wel eens de prioriteit boven de lijn Madioen-Soerakarta heeft willen toekennen).

§ 4. Volgt uit het voorafgaande reeds dat voor eene beslissing omtrent den aanleg der ly'n Madioen-Soerakarta urgentie bestaat, dit wordt nog te duidelijker, wanneer men let op den stand der werkzaamheden bn' de lijn Sidhoardjo-Madioen. Eene sectie van die lijn (SidhoardjoModjokerto) zal waarschijnlijk in de eerste maanden van 1880 voor de exploitatie gereed komen; eene twee sectie (Modjokerto-Kertosono) in het eind van dat jaar. Het personeel, thans by' den aanleg dier sectie werkzaam, is als aangewezen om benuttigd te worden voor de geregelde voortzetting der werkzaamheden voorbij Madioen, en men zou het moeten betreuren indien dit niet geschieden kon omdat nopens den aanleg der lyn Madioen-Soerakarta nog geene beslissing was gevallen. Hierbij komt, dat de Regering, zoolang nog niet is uitgemaakt dat de lyn MadioenSoerakarta zal worden gebouwd, in twijfel verkeert nopens de vraag, waar de hoofdwerkplaatsen en hoofdmagazy'nen voor den spoorweg bewesten Sidhöardjo moeten worden opgerigt. Is Soerakarta het eindpunt van dien spoorweg, dan moeten inrigtingen te Madioen gevestigd worden. Is Madioen het eindpunt, dan moeten ze te Kertosono verrijzen. Uitstel eener beslissing nopens de lijn Madioen-Soerakarta zou oorzaak kunnen zijn dat de Regering zich genoopt zag om uitgaven te doen, die later zouden blijken niet op de nuttigste wijze besteed te zyn.

§ 5. Bij het wetsontwerp is voor de in 1880 uit te voeren werken gerekend op eene uitgaaf van ƒ 690.000.—, waarvan ƒ 130.000.— ten laste van het 1ste hoofdstuk en ƒ 560.000 ten laste van het Ilde hoofdstuk der begrooting. Deze bedragen vormen ongeveer de helft van hetgeen volgens eene uit Indië ontvangen gedetailleerde begrooting over het geheele jaar zou zijn noodig geweest, wanneer men reeds op 1 Januari met den aanleg der ly'n Madioen-Soerakarta had kunnen beginnen.

Sluiten