Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in het Voorloopig Verslag eene uiting hebben gevonden. Het is zeker waar, dat men ten behoeve van den afvoer der producten van den Lawoe ook eene spoorwegverbinding zou kunnen maken tusschen Sragen en de halte Lawang van de lh'n Samarang-Vorstenlanden; en dat dit zelfs de kortste afvoerweg voor die producten zou zjjn. Maar een spoorweg in deze rigting zou dan ook nagenoeg niets anders dan de bedoelde producten te vervoeren hebben; hij zou het verkeer der inlandsche bevolking niet bevorderen, en hij zou ook niet dan met nadeel kunnen worden geëxploiteerd, want van productenvervoer alléén kan geen spoorweg op Java bestaan. Voor het productenvervoer is de omweg over de hoofdplaats Soerakarta een onbeduidend bezwaar, en voor het verkeer der inlandsche bevolking zoowel als voor de levensvatbaarheid van den spoorweg is de verbinding met die hoofdplaats van het allerhoogste gewigt. Dat de spoorweg, wanneer men hem deze rigting geeft, by Paloor ook de producten der landen van Mangkoe Negoro kan opnemen, is een onbetwistbaar voordeel, al zou deze omstandigheid, indien zij alléén stond, niet voldoende zyn om de keuze dier rigting te regtvaardigen.

Wat het in de residentie Madioen gelegen gedeelte der ontworpen lyn betreft, is in het Voorloopig Verslag de verwachting uitgesproken dat de suikerfabrieken, die hare producten naar Soerabay'a afvoeren, er weinig gebruik van zullen maken. Maar deze ongunstige verwachting steunt op iets anders dan op eene waarschuwing van den heer Maarschalk (die niet de „thans voorgestelde" lh'n betrof, maar den geheelen spoorweg door de residentien Madioen, Kediri en Soerabay'a), dat men eene behoorlijke zorg zou moeten besteden aan de regeling der tariven voor het spoorwegvervoer uit Madioen naar Soerabay'a, en zich er evenzeer voor zou moeten wachten om ze te laag als om ze te hoog te stellen, omdat in het laatste geval de producenten zouden blijven gebruik maken van den tot dusver gebezigden afvoerweg (te water), al is die ook zeer gebrekkig. Uit deze hoogst eenvoudige waarschuwing, die overal op hare plaats is waar een spoorweg wordt aangelegd en die niets anders zegt dan dat men door eene onverstandige exploitatie het nut van een spoorweg illusoir zou kunnen maken, kan toch bezwaarly'k de hierboven bedoelde gevolgtrekking worden afgeleid. Zy' is dan ook lijnregt in strjjd met de denkbeelden van den heer Maarschalk zelf, die, bly'kens de aanhalingen in § 2 der Memorie van Toelichting, er stellig op rekende dat de producten der suikerfabrieken bewesten de hoofdplaats Madioen langs den thans voorgestelden spoorweg vervoerd zouden worden.

De ondergeteekende meent hiermede de in het Voorloopig Verslag aangevoerde bedenkingen tegen de spoorwegverbinding tusschen Madioen en Soerakarta te hebben beantwoord. Alleen liet hij onaangeroerd de opmerking betreffende andere spoorwegverbindingen, aan welke sommigen de voorkeur zouden geven boven de genoemde lyn, want hy' heeft niets toe te voegen aan hetgeen in §§ 3 en 4 der Memorie van Toelichting

Sluiten