Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarentegen zijn dan op de stations van aansluiting geen twee inrichtingen voor goederenvervoer noodig, en wordt daardoor evenveel, wellicht meer bespaard dan bovengenoemde som.

Het magazijn is goed voorzien, onder anderen zijn daarin 20 kilometers stalen spoorstaven, van hetzelfde profiel als die der Staatsspoorwegen.

Op de concessie rusten geene lasten, en geen andere verpligtingen, dan die uit de verpachting van buffetten, van de brug te Meester Cornelis, en uit de verhuur van stukjes grond voortspruiten.

De eenige schulden, die bn' de overgave op de Maatschappü' blijven rusten, zullen zijn eenige rekeningen van leveranciers, die echter, daar alles op uiterlyk drie maanden wordt geleverd, niet velen kunnen zün.

Wanneer het personeel mede overgaat, zal de geheele overgave en overname zich bepalen tot het opmaken van de rekening op dien datum, waartoe, wanneer men een extra-trein neemt, om de verschillende stations en halten te bezoeken geen halve dag gevorderd wordt.

Het Reservefonds, als niet krachtens de concessie opgerigt, gaat niet over.

Art. 5.

Het overgaan van personeel is bij overgang van spoorwegen algemeen gebruikelük. Men heeft, althans zedelük, eenige verpligtingen omtrent het personeel, en kan die niet nakomen, dan door hun, de positie die zy' hebben te doen behouden.

Er zü'n onder het personeel Batavia-Buitenzorg zeer goede elementen, die een aanwinst zullen zü'n voor de Staatsspoorwegen.

. Art. 6.

Om den overgang van den spoorweg Batavia-Buitenzorg aannemelyk te maken, voor de Aandeelhouders, moet het speculative van de aandeelen behouden blyven.

Nu hebben zy kans door de toenemende winst van Batavia-Buitenzorg een steeds hooger dividend te krügen. Wordt die ly'n tegen een vaste som verhuurd of verkocht, dan verliezen zü die kans, omdat artikel 90 der Concessie Samarang-Vorstenlanden voorschrift, dat zoolang de schuld aan den Staat niet is voldaan, het dividend niet meer dan 7 percent mag bedragen. Hoewel wy meenen, dat het wel nooit veel hooger zal zyn, neemt toch die beperking, de kans, hoe gering ook, weg en dat juist hindert Aandeelhouders. .

Om die kans te geven, moet deze beperking weggenomen en de verdeeling van de overwinst percentgewijze geschieden, evenals bepaald was in de bekende, vroeger met de Regering gesloten, overeenkomsten.

Sluiten